Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm Tại Hải Phòng

Đối với các doanh nghiệp việc thực hiện việc báo cáo tài chính cuối năm là một công việc rất quan trọng, việc báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp nắm rõ được các khoản doanh thu, chi phí của doanh nghiệp trong năm hoạt động và nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải chịu đối với cơ quan nhà nước trong năm tài chính đó, doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo tài chính cuối năm theo quy định pháp luật. Vì vậy, bài viết này cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng mới nhất.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng mới nhất 2023. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm Tại Hải Phòng
Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm Tại Hải Phòng

1. Khái niệm về báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính: Theo khoản 1 Điều 3 luật kế toán năm 2015, Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 • BCTC áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

2. Mục đích của báo cáo tài chính cuối năm

 • Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
  • Tài sản.
  • Nợ phải trả.
  • Vốn chủ sở hữu.
  • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác.
  • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.
  • Các luồng tiền.
 • Ngoài các thông tin trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày BCTC.

3. Chế tài xử phạt hành vi vi phạm về báo cáo tài chính

* Theo Điều 10 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về chế mức độ xử phạt khi vi phạm về báo cáo tài chính như sau:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định.
  • Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định.
  • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.
  • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động.
  • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định.
  • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
  • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính.
  • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính.
  • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
  • Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định.
  • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật.
  • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

4. Quy định pháp luật về đối tượng cần phải báo cáo tài chính

* Đối tượng áp dụng lập báo cáo tài chính bao gồm:

 • Đối tượng lập BCTC năm;
  • Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. BCTC năm phải lập theo dạng đầy đủ.
 • Đối tượng lập BCTC giữa niên độ (BCTC quý và BCTC bán niên) bao gồm:
  • Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập BCTC giữa niên độ.
  • Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích lập BCTC giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

5. Thời hạn báo cáo tình chính

Hiện nay pháp luật quy định về chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân có nhiều điểm khác nhau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

* Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

 • Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

* Thời hạn nộp BCTC năm:

 • Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

* Lưu ý:

 • Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế.
 • Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
 • Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

2.  Đối với các loai hình doanh nghiệp còn lại

 • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

6. Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng

1. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng mà ACC cung cấp

 • Chi phí cung cấp dịch vụ của ACC luôn có mức giá hợp lý phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí khi phải bỏ tiền ra thuê kế toán có trình độ để đảm nhận công việc trên.
 • ACC sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết toàn bộ những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình làm việc.
 • ACC chịu trách nhiệm giải trình khi có cơ quan nhà nước kiểm tra doanh nghiệp.
 • ACC cam kết chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trên báo cáo tài chính cuối năm của doanh nghiệp.

2. Nội dung của dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng

Khách hàng của ACC khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Hải Phòng sẽ được hỗ trợ tất cả những công việc sau:

 • ACC sẽ tiến hành thu thập đầy đủ các hóa đơn, chứng từ, sổ sách quan trọng và cần thiết của doanh nghiệp liên quan đến việc làm báo cáo.
 • Tiến hành thu thập các thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.
 • Thực hiện các khảo sát về tình hình thực tế và quy trình hoạt động của doanh nghiệp, công ty.
 • Bắt đầu thực hiện phương pháp rà soát các chứng từ, sổ sách kế toán và thực hiện phân loại, sắp xếp hiệu quả các chứng từ.
 • Loại bỏ, chỉnh sửa và điều chỉnh hiệu quả những chứng từ không có sự phù hợp.
 • Thực hiện lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ và phí trả trước, phí chờ kết chuyển.
 • Kiểm tra phí lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội một cách đầy đủ và chính xác.
 • Tiến hành tính toán và lập nên bảng khấu hao tài sản cố định.
 • Kết chuyển, thực hiện tổng hợp các nguồn thông tin để thực hiện lập sổ sách kế toán, làm báo cáo về tài chính, kết quả kinh doanh và thuyết minh báo cáo  hiệu quả.
 • In báo cáo về tài chính, kết quả báo cáo theo đúng yêu cầu.
 • Thực hiện việc tư vấn cho doanh nghiệp những nội dung quan trọng có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin.
 • Dịch vụ làm báo cáo giúp hoàn thiện làm báo cáo tài chính hiệu quả, đáp ứng đúng yêu cầu cũng như tiêu chuẩn kiểm tra.

3. Cam kết của ACC khi thực hiện báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp tại Hải Phòng

 • Tiến hành rà soát các tờ khai thuế hàng tháng và thực hiện điều chỉnh các sai sót về hóa đơn.
 • Hoàn thiện, tư vấn các chứng từ trước khi tiến hành thực hiện hoàn thiện làm báo cáo.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp cụ thể và rõ ràng về các luật, chính sách và vấn đề xử phạt thuế.
 • Tư vấn rủi ro cho các doanh nghiệp về doanh thu, chi phí và cách đóng tiền.
 • Thực hiện chốt các số liệu và làm báo cáo hoàn chỉnh.
 • Báo cáo về tài chính sẽ đảm bảo cho việc báo cáo hiệu quả, chính xác, đúng quy định của các cơ quan nhà nước.
 • Báo cáo tài chính giúp cân đối chi phí và đúng luật nhất đối với cá nhân doanh nghiệp thực hiện.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1012 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo