Dịch vụ công bố sản phẩm tại Hải Phòng [Cập nhật 2024]

I. Công bố sản phẩm tại Hải Phòng là gì?

Công bố sản phẩm tại Hải Phòng là quá trình xác nhận và thông báo chính thức với cơ quan quản lý và người tiêu dùng rằng sản phẩm đã được hoàn thành và sẵn sàng để đưa ra thị trường tại Hải Phòng. Quá trình này bao gồm việc đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và quy định.

323143-nhan-biet-san-pham-chu-luc-cov-1645590951

Dịch vụ công bố sản phẩm

II. Hồ sơ thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Công bố sản phẩm là thủ tục hành chính cần thiết, nhằm mục đích kiểm nghiệm sản phẩm an toàn và đưa sản phẩm công khai sử dụng trên thị trường. Tùy từng sản phẩm nhất định, nguồn gốc, xuất xứ, các thành phần mà việc công bố sản phẩm được thực hiện khác nhau.
Căn cứ vào Luật An toàn thực phẩm và Nghị định hướng dẫn chi tiết chỉ rõ có 02 hình thức công bố sản phẩm: Tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)
 • Các giấy tờ khác nếu có phát sinh

2. Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm

2.1 Hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm nhập khẩu

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)

 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

2.2 Hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm sản xuất trong nước

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân

2.3 Hồ sơ công bố sản phẩm là dược, mĩ phẩm

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ)
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Đối với sản phẩm nhập khẩu thì
 • Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BYT
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Chú ý:  Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

III. Chi phí khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Các vấn đề về chi phí công bố sản phẩm tại Hải Phòng, chi phí làm công bố sản phẩm tại Hải Phòng được quy định tại Thông tư số 72/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Chi phí lệ phí công bố sản phẩm năm 2022 gồm các mức phí phải nộp như sau:

1. Chi phí, lệ phí công bố sản phẩm đối với sản phẩm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm:

STT Loại phí Mức thu
I Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm  
1 Thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm
2 Thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh sách mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định 500.000 đồng/lần/sản phẩm
3 Xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (Chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm):  
- Đối với kiểm tra thông thường 300.000 đồng/lô hàng
- Đối với kiểm tra chặt 1.000.000 đồng/lô hàng + (số mặt hàng x 100.000 đồng, từ mặt hàng thứ 2). Tối đa 10.000.000 đồng/lô hàng
4 Thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm 3.000.000 đồng/lần/bộ xét nghiệm
II Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (Giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) 1.000.000 đồng/lần/giấy chứng nhận

2. Chi phí, lệ phí công bố sản phẩm đối với sản phẩm trong lĩnh vực dược, mĩ phẩm

Stt Tên phí, lệ phí Đơn vị tính Mức thu (1.000 đồng)
I Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm    
1 Thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm Hồ sơ 1.600
2 Thẩm định cấp phép lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc    
2.1 Thẩm định cấp phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với đăng ký lần đầu, đăng ký lại Hồ sơ 5.500
2.2 Thẩm định cấp phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với đăng ký gia hạn Hồ sơ 3.000
2.3 Thẩm định cấp phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi/bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy phép lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ (bao gồm thay đổi nhỏ cần phê duyệt và thay đổi theo hình thức thông báo)) Hồ sơ 1.000
3 Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ trường hợp nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt, thuốc phòng chống dịch, thiên tai, thuốc cho các chương trình y tế, thuốc viện trợ, thuốc phi mậu dịch, thuốc làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc cho thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,...) Mặt hàng 800
4 Thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm, công bố tiêu chuẩn dược liệu Mặt hàng 500

IV. Tư vấn về thủ tục công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Bước 1: 

Luật ACC nêu rõ hồ sơ thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại mục trên tùy theo trường hợp của cá nhân, tổ chức kinh doanh gồm:

 • Hồ sơ công bố sản phẩm là thực phẩm được phép tự công bố
 • Hồ sơ công bố sản phẩm là thực phẩm phải đăng ký công bố: Thực phẩm nhập khẩu đăng ký công bố; Thực phẩm sản xuất trong nước phải đăng ký công bố
 • Hồ sơ công bố sản phẩm là dược, mĩ phẩm

Bước 2: 

1. Đối với công bố sản phẩm là thực phẩm được phép tự công bố

 • Phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử của mình; Niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân
 • Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định

2. Đối với công bố sản phẩm là thực phẩm đăng ký công bố

 • Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

3. Đối với công bố sản phẩm là dược, mĩ phẩm

 • Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: nộp tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.
 • Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: nộp tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước.
 • Đối với mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Bước 3: 

 • Đây là nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thẩm định tính chính xác của hồ sơ, có đúng với sản phẩm đăng ký hay không. Thường thì trong bước này, sẽ mất thời gian từ 10 – 15 ngày với trường hợp tự công bố và 30 – 60 ngày trong trường hợp tự công bố

Bước 4: 

 • Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ, hoặc chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản để sửa đổi và làm hồ sơ hợp lệ

Bước 5:

 • Sau khi xác định không còn vấn đề gì với hồ sơ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy công bố sản phẩm cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu
0001-1

Dịch vụ công bố sản phẩm

 

V. Mục tiêu và lợi ích khi thực hiện công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Mục tiêu chính của việc công bố sản phẩm là:

 • Tuân thủ luật pháp: Công bố sản phẩm giúp đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và quy định liên quan đến việc đưa sản phẩm ra thị trường.

 • Bảo vệ người tiêu dùng: Công bố sản phẩm đảm bảo rằng sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng và an toàn cho người tiêu dùng sử dụng.

 • Tạo uy tín: Việc công bố sản phẩm chứng tỏ sự minh bạch và uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và cơ quan quản lý.

Việc công bố sản phẩm mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tạo lòng tin: Công bố sản phẩm thể hiện sự minh bạch và tôn trọng đối với người tiêu dùng, giúp tạo lòng tin và tăng sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng.

 • Bảo vệ người tiêu dùng: Công bố sản phẩm đảm bảo rằng sản phẩm đã qua kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

 • Tuân thủ pháp luật: Việc công bố sản phẩm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, tránh xung đột với cơ quan quản lý và trách nhiệm pháp lý.

VI. Đăng ký bản công bố sản phẩm tại Hải Phòng là gì?

Đăng ký bản công bố sản phẩm tại Hải Phòng  là việc cá nhân, tổ chức đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; trước khi đưa sản phẩm lưu hành tự do trong thị trường Việt Nam hoặc nhập khẩu tại Hải Phòng. Hay còn được gọi là đăng ký cấp giấy phép lưu hành sản phẩm.

VII. Dịch vụ công bố sản phẩm tại Hải Phòng của ACC

Hiện nay, mức phí công bố thực phẩm của Luật ACC được áp dụng đối với từng loại như sau:

 • Dịch vụ công bố thực phẩm thường nhập khẩu
 • Dịch vụ công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước
 • Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu và trong nước
 • Dịch vụ công bố với bao bì thực phẩm nhập khẩu

Giá dịch vụ của Luật ACC được áp dụng tùy thuộc vào việc Quý Khách hàng lựa chọn dịch vụ làm thường hay làm nhanh và trong thời gian bao lâu thì nhận được kết quả là công bố sản phẩm

Để thuận lợi cho quý khách hàng sử dụng dịch vụ, Luật ACC sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau:

 • Tiếp nhận tài liệu, thông tin và yêu cầu của khách hàng: giấy phép kinh doanh, sản phẩm, các chứng từ liên quan đảm bảo cho việc hồ sơ đầy đủ từ A - Z
 • Tư vấn miễn phí, toàn diện các vấn đề pháp lý, điều kiện, quy trình công bố thực phẩm thường sản xuất tại Việt Nam theo quy định được cập nhật mới nhất của pháp luật hiện hành
 • Kiểm tra và tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu. Bên cạnh đó, chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành  năm 2022
 • Xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm và gửi mẫu và nhận kết quả kiểm định nếu cần thiết với các sản phẩm phải bắt buộc kiểm định
 • Xây dựng, nộp hồ sơ công bố để tiến hành đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công bố sản phẩm
 • Đóng phí nhà nước và theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, ra giấy phép. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu như có yêu cầu
 • Nhận giấy chứng nhận và hồ sơ đã được xác nhận, trao gửi cho khách hàng

Đừng lo lắng bởi đến với Luật ACC, chúng tôi có:

 • ACC có đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy công bố sản phẩm, thực hiện các dịch vụ tận tình, chu đáo sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo sang tên cho quý khách hàng
 • ACC có sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng. Bên cạnh đó, ùy theo từng hình thức dịch vụ, phí thu của ACC sẽ khác nhau và đặc biệt, một vài dịch vụ của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng
 • ACC làm việc hầu hết vào giờ hành chính nhưng nếu như cần tư vấn vào khoảng thời gian này, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp đầy đủ những yêu cầu về dịch vụ sang tên xe ô tô được nói ở trên.
 • ACC là công ty làm việc tư vấn cho rất nhiều khách hàng cá nhân, khác hàng doanh nghiệp và luôn luôn cam kết thực hiện đầy đủ các công việc thỏa thuận được giao, có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, kinh doanh trên sự tử tế, tận tâm và lâu bền, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách về chất lượng dịch vụ.

VIII. Mọi người cũng hỏi

1. Sự khác nhau giữa tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm là gì?

Giống như tên của nó, tự công bố sản phẩm là cá nhân, tổ chức tự làm hồ sơ và công khai lên các trang thông tin được quy định và đăng ký công bố sản phẩm thì phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Thời gian thực hiện tự công bố thực phẩm bao lâu?

Đối với hồ sơ tự công bố: Thời gian khoảng từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm nghiệm cho đến khi cơ quan chức năng đăng tải lên website quản lý

3. Tự công bố sản phẩm và đăng ký sản phẩm khác nhau như thế nào?

Tự công bố sản phẩm là cá nhân, tổ chức tự làm hồ sơ và công khai lên các trang thông tin được quy định và Công bố sản phẩm đăng ký phải thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (705 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo