messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Công văn 3360/BHXH-CSYT

Công văn 3360/BHXH-CSYT: Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT

Ngày 04 tháng 09 năm 2015 Để đồng bộ dữ liệu toàn quốc phục vụ yêu cầu quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã quy định các chỉ tiêu dữ liệu đầu ra ban hành theo Công văn số 2348/BYT-BH.Nội dung chi tiết dưới bài viết sau của công ty luật ACC chúng tôi:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 3360/BHXH-CSYT

V/v sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

– Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

– Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để đồng bộ dữ liệu toàn quốc phục vụ yêu cầu quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã quy định các chỉ tiêu dữ liệu đầu ra ban hành theo Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) bổ sung, điều chỉnh định dạng file dữ liệu thống kê khám chữa bệnh BHYT từ quý III năm 2015 như sau:

  1. Điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và định dạng file dữ liệu lập các biểu C79a-HD, C80a-HD, C79b-HD, C80b-HD ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính theo các chỉ tiêu tại các Bảng ban hành kèm theo Công văn số 2348/BYT-BH nêu trên (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
  2. Các file dữ liệu sử dụng font chữ Unicode. Tên file được ghi theo nguyên tắc: số hiệu báo cáo + 5 ký tự mã cơ sở khám, chữa bệnh (hoặc 02 ký tự mã tỉnh đối với dữ liệu gửi về BHXH Việt Nam) + 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng (hoặc 01 ký tự quý đối với dữ liệu gửi về BHXH Việt Nam), phân cách bằng dấu “_”, ví dụ dữ liệu theo mẫu 79a-HD của tháng 1 năm 2015 tại cơ sở khám, chữa bệnh có mã 01001 được ghi là: 79a_01001_2015_01.
  3. BHXH các tỉnh thống nhất với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT kết xuất dữ liệu thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2 nêu trên, quản lý tập trung dữ liệu tại tỉnh và tổng hợp dữ liệu gửi về BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 15 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổng Giám đốc (để b/c);

– Các Phó Tổng Giám đốc;

– Các Ban: DVT, TCKT, CNTT;

– Lưu: VT, CSYT (05b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thảo

 

PHỤ LỤC:

QUY ƯỚC ĐỊNH DẠNG FILE DỮ LIỆU BIỂU C79B-HD VÀ C80B-HD

(ban hành kèm theo Công văn số: 3360/BHXH-CSYT ngày 04/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT Chỉ tiêu Kiểu dữ liệu Kích thước tối đa Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (E)
1 STT Số 6 Số thứ tự bệnh nhân từ 1 đến hết
2 ma_bn chuỗi 15 Mã số BN quy định tại CSKCB
3 ho_ten Chuỗi 255 Họ tên người bệnh viết bằng chữ thường.
4 ngay_sinh Chuỗi 8 Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì ghi năm sinh: 4 ký tự)
5 gioi_tinh Số 1 Giới tính: mã hóa bằng 1 chữ số (Nam = 1, Nữ = 2)
6 dia_chi Chuỗi 255 Địa chỉ trên thẻ BHYT, đối với trẻ em không có thẻ ghi đầy đủ địa chỉ trên giấy tờ thay thế (tối thiểu phải có địa chỉ về xã, huyện, tỉnh của trẻ).
7 ma_the Chuỗi 15 Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp, không thay đổi, không thêm bớt các ký tự
8 ma_dkbd Chuỗi 6 Mã cơ sở KCB ban đầu, ghi đúng 5 ký tự trên thẻ BHYT
9 gt_the_tu Chuỗi 8 Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày. Ví dụ: ngày 30/04/2015 được hiển thị là 20150430
10 gt_the_den Chuỗi 8 Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày. Ví dụ: ngày 31/05/2015 được hiển thị là 20150531
11 ma_benh Chuỗi 5 Mã bệnh chính được mã hóa theo ICD X
12 ma_benhkhac Chuỗi 30 Mã bệnh khác mã hóa theo ICD X, nếu có nhiều mã ICD thì mỗi mã đuợc phân cách bằng ký tự “;”
13 ma_lydo_vvien Số 1 Mã hóa lý do đến khám bệnh: 1 = đúng tuyến; 2 = cấp cứu; 3 = trái tuyến
14 ma_noi_chuyen Số 1 Mã cơ sở KCB chuyển người bệnh đến (Mã do cơ quan BHXH cấp)
15 ngay_vao Chuỗi 12 Thời gian đến khám hoặc nhập viện theo ngày giờ; gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút.

Ví dụ: ngày 30/06/2015 08:20 được hiển thị là 201506300820

16 ngay_ra Chuỗi 12 Ngày giờ ra viện; gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút.

Ví dụ: ngày 31/07/2015 16:20 được hiển thị là 201507311620

17 so_ngay_dtri Số 3 Số ngày điều trị trong đợt KCB ngoại trú hoặc nằm viện nội trú (= ngày ra – ngày vào). Trường hợp điều trị nội trú nhưng có một số ngày không nằm viện thì tính theo ngày nằm viện thực tế
18 ket_qua_dtri Số 1 Kết quả điều trị: Mã hóa (1: Khỏi; 2: Đỡ; 3: Không thay đổi; 4: Nặng hơn; 5: Tử vong)
19 tinh_trang_rv Số 1 Tình trạng ra viện: Mã hóa (1: Ra viện; 2: Chuyển viện; 3: Trốn viện; 4: Xin ra viện)
20 t_tongchi Số 15 Tổng chi phí KCB BHYT trong lần/đợt điều trị
21 t_xn Số 15 Tiền xét nghiệm
22 t_cdha Số 15 Tiền chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng
23 t_thuoc Số 15 Tiền thuốc và dịch truyền
24 t_mau Số 15 Tiền máu và chế phẩm của máu
25 t_pttt Số 15 Tiền phẫu thuật và thủ thuật
26 t_vtyt Số 15 Tiền vật tư y tế
27 t_dvkt_tyle Số 15 Tiền dịch vụ kỹ thuật thanh toán theo tỷ lệ
28 t_thuoc_tyle Số 15 Tiền thuốc thanh toán theo tỷ lệ
29 t_vtyt_tyle Số 15 Tiền vật tư y tế thanh toán theo tỷ lệ
30 t_kham Số 15 Tiền công khám bệnh ngoại trú hoặc tiền giường nội trú
31 t_vchuyen Số 15 Tiền vận chuyển
32 t_bntt Số 15 Số tiền người bệnh thanh toán (Ghi số tiền người bệnh chi trả bao gồm cùng chi trả, tự trả khi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, số tiền tự trả đối với các dịch vụ y tế áp dụng tỷ lệ thanh toán)
33 t_bhtt Số 15 Tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán (gồm cả chi phí ngoài định suất).
34 t_ngoaids Số 15 Tiền thanh toán ngoài định suất (không bao gồm tiền BN cùng chi trả)
35 ma_khoa Chuỗi 30 Ghi mã khoa theo quy định tại bảng 7 Quyết định số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế.
36 nam_qt Số 4 Năm đề nghị BHXH thanh toán
37 thang_qt Số 2 Tháng đề nghị BHXH thanh toán
38 ma_khuvuc Chuỗi 2 Ghi mã nơi sinh sống trên thẻ BHYT “K1/K2/K3” (nếu có)
39 ma_loaikcb Chuỗi 5 Mã hóa hình thức KCB: (1: khám bệnh; 2: điều trị ngoại trú; 3: điều trị nội trú)
40 ma_cskcb Chuỗi 5 Mã cơ sở KCB nơi điều trị: Ghi đúng 5 ký tự mã cơ sở KCB do BHXH VN cung cấp
41 noi_ttoan Chuỗi 5 Mã hóa nơi thanh toán: (1: thanh toán tại cơ sở KCB; 2: thanh toán trực tiếp)
42 giam_dinh Số 1 Mã hóa kết quả giám định (không thẩm định: 0; thẩm định, chấp nhận: 1, điều chỉnh: 2; xuất toán: 3)
43 t_xuattoan Số 15 Ghi số tiền cơ sở KCB thống kê thanh toán sai quy định (kể cả phần người bệnh cùng trả và đề nghị BHXH thanh toán)
44 lydo_xt Chuỗi 50 Ghi lý do từ chối thanh toán
45 T_datuyen Số 15 Số tiến đã thanh toán đa tuyến đến tương ứng với tỷ lệ phân bổ
46 T_vuottran Số 15 Số tiền vượt trần chưa thanh toán

Ghi chú:

– Cơ quan BHXH hướng dẫn CSKCB lập file dữ liệu đầy đủ các cột từ 1 đến 39; Cơ quan BHXH ghi thông tin vào các cột từ 40 đến 46 khi tập trung dữ liệu toàn tỉnh, báo cáo BHXH việt Nam.

– File dữ liệu đúng tên trường và độ dài theo quy ước.

– Định dạng font chữ Unicode, cỡ chữ 12.

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Công văn 3360/BHXH-CSYT: Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.