CÔNG TY LUẬT ACC

Thành lập Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam – Công ty luật có vốn nước ngoài theo quy định mới nhất năm 2022

Công ty Luật ACC

Thành lập Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam – Công ty luật có vốn nước ngoài theo quy định mới nhất năm 2022

Công ty Luật ACC

01/03/2021

Thành lập Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam mới nhất năm 2021
Thành lập Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam mới nhất năm 2021

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam hiện nay được phổ biến bởi cơ chế mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bên cạnh áp dụng các vấn đề về doanh nghiệp, còn áp dụng điều kiện tại Luật Luật sư.

Nhận thấy được sự quan trọng trong vấn đề thành lập công ty luật nước ngoài. Do đó, qua bài viết này ACC sẽ giới thiệu đến các đọc giả về những quy định về công ty luật.

1. Có được thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam hay không?

Thành lập công ty luật ở Việt Nam được xem như là một ngành nghề đặc thù thuộc sự quản lý riêng biệt của Sở tư pháp chứ không còn thuộc sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư như các ngành nghề kinh doanh khác. Và theo quy định của Luật Luật sư hiện hành thì pháp luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để có thể thành lập công ty.

2. Những vấn đề cần biết đối với Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để được hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài thì cần đáp ứng các điều kiện sau: Quy định tại Điều 68 Luật luật sư hiện hành.

 • Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;
 • Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Ngoài hành nghề dưới hình thức Công ty luật nước ngoài thì các bạn cũng có thể tham khảo các hình thức hành nghề luật khác mà nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 69 Luật luật sư hiện hành thì tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được hành nghề tại Việt Nam qua những hình thức sau:

a) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh);

b) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam (sau đây gọi chung là công ty luật nước ngoài).

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chính phủ quy định việc hợp nhất, sáp nhập các công ty luật nước ngoài cùng loại; chuyển đổi chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài; chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam; tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Qua quy định này của pháp luật, chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể hành nghề luật sư tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ có tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài mới được vào Việt Nam thành lập công ty luật nước ngoài, chi nhánh để hành nghề luật sư ở Việt Nam. Còn nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài thì không được phép. Còn cá nhân là luật sư nước ngoài sẽ được hành nghề luật sư tại Việt Nam dưới hình thức sau:

 • Làm việc với tư cách thành viên cho một chi nhánh hoặc một công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
 • Làm việc theo hợp đồng cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.

Quy định tại Điều 75 Luật Luật sư hiện hành.

Phạm vi hoạt động khi công ty luật nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam như sau:

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam.

3. Có thể thành lập loại hình nào cho công ty luật nước ngoài tại Việt Nam?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì khi thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bạn được thành lập dưới 3 loại hình công ty như sau:

 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài là tổ chức hành nghề luật sư do một hoặc nhiều tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh là tổ chức hành nghề luật sư liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.
 • Công ty luật hợp danh là tổ chức hành nghề luật sư hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Bạn cần lưu ý giám đốc công ty luật nước ngoài có thể là luật sư nước ngoài hoặc cũng có thể là luật sư Việt Nam, không bắt buộc phải là luật sư nước ngoài hay bắt buộc phải là luật sư Việt Nam.

4. Các công ty luật nước ngoài tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ gì?

4.1. Quyền của Công ty luật nước ngoài bao gồm:

a) Thực hiện dịch vụ pháp lý về các lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động;

b) Nhận thù lao từ khách hàng;

c) Thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, lao động nước ngoài, lao động Việt Nam;

d) Nhận người tập sự hành nghề luật sư Việt Nam vào tập sự hành nghề luật sư;

đ) Chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.2. Nghĩa vụ của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

a) Hoạt động theo đúng lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động;

b) Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng;

c) Bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi mà luật sư gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác;

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

đ) Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, kế toán, thống kê và thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính;

e) Nhập khẩu phương tiện cần thiết cho hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Thủ tục đăng ký thành Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

5.1. Hồ sơ bao gồm:

a. Đối với thành lập công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

b. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

c. Đối với công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

5.2. Hồ sơ đăng ký hoạt động bao gồm:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh);
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam (sau đây gọi chung là công ty luật nước ngoài).

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật luật sư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, hồ sơ đăng ký hoạt động sẽ phù hợp với pháp luật chuyên ngành của Việt Nam

6. Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được hưởng những ưu đãi gì?

Khi vào Việt Nam hoạt động với tư cách là công ty Luật, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế cũng như một số ưu đãi liên quan đến ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nếu có quy định

7. Dịch vụ tư vấn của Công ty Luật ACC về thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn , lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Với những ưu điểm:

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy phép kinh doanh dịch vụ giáo dục sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo ra kết quả
 • Sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ
 • ACC cung cấp dịch vụ mọi lúc

ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. Khi có nhu cầu làm về đầu tư nước ngoài hay thành lập doanh nghiệp nước ngoài, hay vấn đề liên quan trong vấn đề này, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất qua:

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ