Biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp cổ phần năm 2024

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay được các nhà đầu tư lựa chọn. Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC về thành lập công ty cổ phần cụ thể là biên bản thành lập công ty cổ phần.

1.Công ty cổ phần là gì?

- Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2.Hồ sơ đang kí thành lập công ty cổ phần.

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-  Điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

-  Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

3.Biên bản vốn góp thành lập công ty cổ phần.

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần được thỏa thuận trước khi thành lập công ty, nội dung của biên bản thành lập công ty cổ phần là thỏa thuận góp vốn của các cổ đông sáng lập ghi nhận nội dung về phần vốn góp của các cổ đông.

3.1.Vai trò của biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Biên bản thành lập công ty cổ phần có những vai trò sau:

- Xác định trách nhiệm và ràng buộc trách nhiệm của các cổ đông đối với hoạt động của công ty.

- Là cơ sở để giải quyết nếu có các tranh chấp xảy ra về phần vốn góp.

- Bảo vệ quyền và lợi ích của các cổ đông.

3.2.Nội dung của biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Nội dung của biên bản thành lập công ty cổ phần sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các cổ đông. Tuy nhiên một biên bản thành lập công ty cổ phần cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

- Ngày, tháng, năm và địa chỉ lập biển bản.

- Thông tin các nhân của các cổ đông

- Thỏa thuận góp vốn.

- Thỏa thuận người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

- Phần chữ ký của các cổ đông sáng lập.

4.Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------Số: 19 - BB/CP…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 

BIÊN BẢN HỌP ..................................

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)

Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ............. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ...........................................................................................................

CMND số: .................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .............................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ............................................................................................................

CMND số: ...................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ..............................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn C

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................

CMND số: ...................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ..............................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................

CMND số: ....................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ...............................................................................

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 1. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY …………………………
 2. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.
 3. Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.
 4. Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.
 5. Ông Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.
 6. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:
 7. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.
 8. Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.
 9. Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.
 10. Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, tương đương..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A

Số 01/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ........./........../.........

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ........................

 1. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

 1. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc ....

Các thành viên nhất rí ký tên dưới đây
NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B
NGUYỄN VĂN C NGUYỄN THỊ D

5.Lý do bạn nên chọn công ty luật ACC

Nếu bạn đang có nhu cầu về thành lập công ty cổ phần mà chưa có kinh nghiệm hoặc chưa rõ về cách viết biên bản thành lập công ty cổ phần thì hãy liên hệ đến Công ty Luật ACC. Công ty luật ACC cung cấp các dịch vụ về pháp lý:

- Uy tín, nhanh chóng

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp

- Giá cả hợp lý

- Chuyên nghiệp, hướng dẫn khách hàng chu đáo

Trên đây là những thông tin về biên bản thành lập công ty cổ phần mà Công ty Luật ACC gửi tới bạn đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ về các vấn đề pháp lý hãy liên lạc đến Công ty Luật ACC, chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.

Email: [email protected]
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1068 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo