Tìm Hiểu Về Vụ Tổ Chức Cán Bộ Bộ Xây Dựng [2024]

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mang đến quý bạn đọc nội dung tìm hiểu về Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.

Tìm Hiểu Về Vụ Tổ Chức Cán Bộ Bộ Xây Dựng [2023]

Tìm Hiểu Về Vụ Tổ Chức Cán Bộ Bộ Xây Dựng [2023]

1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bảo vệ chính trị nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; thực hiện quyền và trách nhiệm tại doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về các lĩnh vực công tác theo chức năng được giao để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và các cấp bậc nghề nghiệp khác thuộc các chuyên ngành xây dựng.

4. Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trung hạn, hằng năm của Bộ; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; bồi dưỡng kiến thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp; theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

5. Thực hiện quyền và trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động; quỹ tiền lương, thù lao hằng năm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện công tác thanh toán, quyết toán tiền lương của Kiểm soát viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định;

c) Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương về điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; về bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế hoạt động, chương trình công tác hằng năm của Kiểm soát viên và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực công tác của Vụ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Xây dựng; Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.

9. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng; nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Bộ Xây dựng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

10. Đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

11. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được quyền:

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

b) Được dự các cuộc họp của cấp uỷ Đảng các đơn vị trực thuộc Bộ bàn về kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ;

c) Ký thừa lệnh một số văn bản thuộc lĩnh vực công tác của Vụ theo Quy chế làm việc của Bộ và phân công của lãnh đạo Bộ; ký thừa ủy quyền một số văn bản khi được Bộ trưởng ủy quyền.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của Vụ

1. Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và của Bộ Xây dựng.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Trên đây là toàn bộ nội dung tìm hiểu về Vụ tổ chức cán bộ Bộ xây dựng mà chúng tôi muốn mang đến quý bạn đọc để tham khảo. Hy vọng bài viết trên mang lại nhiều kiến thức bổ ích. Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo