Tìm Hiểu Về Vụ Hợp Tác Quốc Tế Bộ Xây Dựng [2024]

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mang đến với quý bạn đọc về nội dung tìm hiểu về Vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.

Tìm Hiểu Về Vụ Hợp Tác Quốc Tế Bộ Xây Dựng [2023]

Tìm Hiểu Về Vụ Hợp Tác Quốc Tế Bộ Xây Dựng [2023]

1. Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức thực hiện các công việc về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Bộ theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; cung cấp thông tin trong nước và nước ngoài phục vụ cho việc chỉ đạo của Bộ trưởng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế liên quan đến hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế do Bộ ban hành.

4. Chủ trì xây dựng các chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, kế hoạch đàm phán, ký kết, phê duyệt hoặc gia nhập thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo uỷ quyền của Chính phủ và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện việc tham gia các điều ước quốc tế theo sự phân công của Chính phủ; tổ chức đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường trực của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ với các nước trong các Ủy ban liên Chính phủ do Bộ trưởng giữ chức Chủ tịch theo phân công của Chính phủ; chủ trì chuẩn bị nội dung liên quan đến ngành Xây dựng; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ định kỳ theo thỏa thuận với các nước; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác liên quan theo sự phân công của Bộ trưởng.

6. Chủ trì vận động, điều phối nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; chủ trì soạn thảo định hướng, kế hoạch vận động, thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO); chủ trì hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ; theo dõi, giám sát theo quy định việc thực hiện chương trình dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

7. Chủ trì hoặc phối hợp đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và xúc tiến đầu tư ra nước ngoài theo định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển ngành; đánh giá và tổng hợp báo cáo về các hoạt động FDI và đầu tư ra nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

8. Chủ trì thực hiện công tác thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng; chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi của Vụ theo kế hoạch, chương trình, đề án của Chính phủ, của Bộ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác chuyển đổi số của Bộ Xây dựng theo sự phân công của Bộ trưởng.

9. Điều phối công tác thừa nhận lẫn nhau trong hành nghề kỹ sư xây dựng, hành nghề kiến trúc sư và các lĩnh vực khác của Bộ trong quan hệ quốc tế song phương và đa phương.

10. Phối hợp với: Vụ Vật liệu xây dựng thuộc Bộ và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong quản lý xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ và các cơ quan chức năng trong quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức quốc tế về các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam và tại nước ngoài; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường thuộc Bộ và các cơ quan chức năng liên quan trong quản lý các chương trình dự án hợp tác theo nghị định thư với nước ngoài.

11. Chủ trì xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn vào, đoàn ra hàng năm của Bộ; chủ trì xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đoàn vào, đoàn ra, hàng năm của Bộ; tổ chức các đoàn Lãnh đạo Bộ đi công tác nước ngoài; tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ về hợp tác quốc tế và đối ngoại.

12. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ quản lý và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các cuộc tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Hướng dẫn, kiểm tra và trình Bộ văn bản cho phép các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

13. Đầu mối quản lý và hướng dẫn công tác xuất nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

14. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế được quyền:

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

b) Quan hệ giao dịch, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài để trao đổi công việc phục vụ cho công tác hợp tác quốc tế của Bộ;

c) Ký thừa lệnh một số văn bản thuộc lĩnh vực công tác của Vụ theo Quy chế làm việc của Bộ và phân công của lãnh đạo Bộ; ký thừa ủy quyền một số văn bản khi được Bộ trưởng ủy quyền.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và của Bộ Xây dựng.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Trên đây là toàn bộ nội dung tìm hiểu liên quan đến Vụ hợp tác quốc tế Bộ xây dựng mà chúng tôi muốn mang đến quý bạn đọc cùng theo dõi. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích. Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo