messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Cập nhật 2022)

Kế hoạch đấu thầu là một nội dung vô cùng quan trọng trong quá trình đấu thầu. Vậy vấn đề này được quy định như thế nào? Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu được soạn thảo ra sao? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

to trinh phe duyet ke hoach dau thau

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Cập nhật 2022)

1. Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là phương thức được áp dụng nhằm tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và lựa chọn đối tác để thực hiện dự án hoặc từng phần dự án. Tham gia đấu thầu gồm có:

– Bên mời thầu (bên gọi thầu) là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện hợp pháp của chủ dự án, chủ đầu tự được giao trách nhiệm thực hiện công việc đấu thầu;

– Nhà thầu là tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân tham gia đấu thầu. Riêng đối với đấu thầu tuyển chọn tư vấn, nhà thầu có thể là cá nhân, Cuộc đấu thầu chỉ có các nhà thầu trong nước tham dự gọi là đấu thầu trong nước. Cuộc đấu thầu có các nhà thầu trong nước và nước ngoài tham dự gọi là đấu thầu quốc tế. Đấu thầu quốc tế là hình thức tương đối phổ biến được thực hiện ở các nước đang phát triển, do thiếu khả năng, kỹ thuật để tự đảm nhận xây dựng các công trình cơ bản lớn. Cuộc đấu thầu chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện pháp luật quy định.

Nói tóm lại, đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. Kế hoạch đấu thầu là gì?

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu kế hoạch đấu thầu là gì? Đây được xem là yêu cầu bắt buộc cũng như là những điều kiện tiên quyết để tiến hành các hoạt động đấu thầu. Kế hoạch đấu thầu còn được hiểu là bảng phân chia các công việc liên quan đến đấu thầu các dự án hay dự toán mua sắm.

Bên cạnh đó, kế hoạch đấu thầu phải được thể hiện thật đầy đủ về số lượng, nội dung, trình tự cũng như quy mô chi tiết liên quan đến các gói thầu. Nhờ đó có thể nắm được những bước cần thực hiện liên quan đến các gói thầu.

Để giúp các nhà thầu và chủ đầu tư tra cứu thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia chính xác, Luật đấu thầu 2013 quy định đơn vị/tổ chức tham gia đấu thầu phải có thông tin trên trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây là yêu cầu bắt buộc và bất cứ nhà thầu nào cũng phải thực hiện.

 

3. Các bước cơ bản trong xây dựng kế hoạch đấu thầu?

Sau đây là những chia sẻ về các bước cơ bản trong xây dựng kế hoạch đấu thầu, nhờ đó bạn sẽ có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho dự án sắp tới.

Bước 1: Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu

Bao gồm các quyết định liên quan đến phê duyệt dự án, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu liên quan. Nguồn vốn cũng như các thoả thuận về sử dụng nguồn vốn. Ngoài ra, còn có những văn bản pháp lý liên quan khác.

Bước 2: Xây dựng các nội dung liên quan đến kế hoạch

Yêu cầu chung đối với nội dung kế hoạch đấu thầu sẽ bao gồm:

– Tên gói thầu

– Giá gói thầu

– Nguồn vốn đầu tư

– Phương thức đấu thầu được lựa chọn cũng như hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp

– Hình thức hợp đồng đấu thầu: Trọn gói, Đơn giá cố định, Đơn giá điều chỉnh, Theo thời gian.

– Thời gian thực hiện hợp đồng đấu thầu liên quan.

Bước 3: Trình duyệt cũng như thẩm định kế hoạch đấu thầu

Đối với trình duyệt đấu thầu. Văn bản trình duyệt đấu thầu sẽ bao gồm: Công việc đã thực hiện, công việc không đấu thầu, công việc thuộc kế hoạch đấu thầu cũng như công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu. Tất cả sẽ đi kèm với nội dung và giá trị cùng với đó là những tài liệu theo tờ trình.

Đối với việc thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đây là công việc liên quan tới kiểm tra đầy đủ thông tin và đánh giá kế hoạch đấu thầu. Việc thẩm định sẽ được thực hiện trực tiếp bởi nhà đầu tư hoặc thông qua những chuyên gia thẩm định hàng đầu. Sau đó, sẽ lập báo cáo đầy đủ về việc thẩm định và nộp lên cho chủ đầu tư hoặc bên liên quan tới việc thành lập dự án.

Bước 4: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Bước cuối cùng đó chính là việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Đối với bước này việc duyệt kế hoạch sẽ được dựa trên những thẩm định liên quan trước đó. Sau khi được xác định và đồng ý thì chủ đầu tư cũng chính là người sẽ duyệt kế hoạch đấu thầu.

 4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu là gì?

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu là văn bản ghi chép lại những thông tin liên quan đến dự án, phân công công việc, phân công công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu,… Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu sẽ là căn cứ để cho cơ quan, chủ thể có thẩm quyền sẽ thực hiện việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu phù hợp với dự án.

5. Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu?

[CHỦ ĐẦU TƯ]

——–

Số:____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

___, ngày ____ tháng ____ năm ____

 

TỜ TRÌNH

(Phê duyệt kế hoạch đấu thầu)

Dự án:___[ghi tên dự án]

Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền]

Căn cứ ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013];

Căn cứ ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

– Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

– Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

– Các văn bản pháp lý liên quan].

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

 1. Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

– Tên dự án;

– Tổng mức đầu tư;

– Tên chủ đầu tư;

– Nguồn vốn;

– Thời gian thực hiện dự án;

– Địa điểm, quy mô dự án;

– Các thông tin khác (nếu có).

 1. Phần công việc đã thực hiện

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị

Văn bản phê duyệt

Tổng giá trị

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị

Tổng giá trị thực hiện

 1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 2. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổng giá gói thầu

 1. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

 1. Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; + Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…);

+ Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

 1. b) Giá gói thầu;
 2. c) Nguồn vốn;
 3. d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 1. e) Loại hợp đồng;

g)Thời gian thực hiện hợp đồng.

 1. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]

 1. Tổng giá trị các phần công việc

Nội dung

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Tổng giá trị các phần công việc

Tổng mức đầu tư của dự án: [ghi tổng mức đầu tư của dự án]

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị ___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án].

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ chức thẩm định;

– Lưu VT.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Nói tóm lại, Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu là một loại văn bản vô cùng cần thiết trong hoạt động đấu thầu. Qua bài viết trên, mong rằng quý khách hàng đã hiểu hơn về loại văn bản này.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.