Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh

logo accACC
Huy Trọng Bùi

Bạn đang quan tâm đến Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm về Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh nhé. Với một cá nhân có thu nhập từ 2 nơi đang không biết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi như thế nào bài viết sau sẽ cung cấp cho các bạn biết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi và Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh như thế nào.

To Khai Quyet Toan Thue TNCN Tieng Anh

Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: Năm……….…

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….[15] Quận/huyện: ………………….

[16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..[17] Điện thoại: ……………………

[18] Fax: ………………….. [19] Email: ………………………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu   Số tiền
1 Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

21  
2 Các khoản giảm trừ doanh thu

22  
3 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

23  
4 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh

24  
5 Doanh thu hoạt động tài chính

25  
6 Chi phí tài chính

26  
7 Thu nhập từ hoạt động tài chính

27  
8 Thu nhập khác

28  
9 Chi phí khác

29  

CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềnhững nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:………

Ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

2. Quyết toán thuế tiếng anh

Quyết toán thuế tiếng Anh là tax finalization và định nghĩa Tax finalization is a mandatory job that every business must carry out the procedure after a certain time of establishment.

3. Đối tượng nộp thuế TNCN 

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012, đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm:

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
  • Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam

4. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  • Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, chuẩn bị thêm Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  • Bản photo các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
  • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận