Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình 2023

Theo quy định của pháp luật, thì Các hộ kinh doanh theo kiểu Hộ gia đình muốn đưa sản xuất, kinh doanh vào hoạt động thì phải thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường. Vậy thực hiện thủ tục này sẽ phải chi trả những chi phí nào? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý hồ sơ?

Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

1. Một số khái niệm:

 • Cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình là gì? Cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm của hộ gia đình với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng động. Thông qua việc cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường sẽ được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các phương án thích hợp bảo vệ môi trường.
 • Cam kết bảo vệ môi trường mang ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao ý thức của Toàn dân nói chung, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong việc bảo vệ môi trường; Từ đó cải thiện và bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta. Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm làm ảnh hưởng môi trường cũng sẽ bị xử phạt nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Lưu ý: Theo nghị định 18/2015/ND-CP có quy định về tên gọi về hồ sơ này chuyển từ cam kết thành kế hoạch bảo vệ môi trường Hộ gia đình.

2. Hộ gia đình có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường?

 • Luật bảo vệ môi trường hiện nay, quy định bắt buộc tất cả doanh nghiệp lớn nhỏ, xí nghiệp, khu công nghiệp nói chung và Các hộ kinh doanh kiểu hộ gia đình nói riêng phải thực hiện bảo vệ môi trường, và một trong những thủ tục cần phải thực hiện là xin giấy cam kết bảo vệ môi trường.

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

3. Hồ sơ thực hiện và chi phí lập cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình:

Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình bao gồm những hồ sơ dưới đây:

 • Cam kết bảo vệ môi trường hộ gia đình;
 • kế hoạch bảo vệ môi trường hộ gia đình (được hướng dẫn cụ thể tại nghị định 18/2015/NĐ-CP, nghị định 40/2019/NĐ-CP);
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có rác thải nguy hại);
 • Giấy phép khai thác nước ngầm (nếu sử dụng nước ngầm);
 • Giấy phép xả thải (nếu có hệ thống xử lý nước thải);

Chi phí lập cam kết bảo vệ môi trường hộ gia đình bao gồm các chi phí như:

 • Chi phí thuê đơn vị viết hồ sơ,
 • Chi phí nộp lên cơ quan chức năng,
 • Chi phí thẩm định và phê duyệt hồ sơ.
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình

4. Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ:

Căn cứ Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của:
  • Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
  • Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
  • Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền.

Theo đó, đối với hộ gia đình thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Lưu ý: đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản);

5. Trình tự, thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình.

 • Để thực hiện thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường, Hộ gia đình cần thực hiện những thủ tục dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

 • Hộ gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung để thực hiện theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì Ủy ban nhân dân cấp xã giao biên nhận cho người nộp hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Bước 3: Cơ quan có thảm quyền xử lý hồ sơ:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành xử lý hồ sơ, kiểm tra hoặc trình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện những công việc dưới đây:
  • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.
  • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
  • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.
  • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
  • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
  • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện đưa vào bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
  • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
  • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
  • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường;
  • Thẩm định và Quyết định phê duyệt cam kết.
 • Trường hợp hộ gia đình đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định; Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét; cấp Giấy xác nhận;
 • Trường hợp hộ gia đình chưa đáp ứng đủ điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.
 • Hộ gia đình thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét; trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận.
 • Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả.

 • Hộ gia đình đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo ngày hẹn ghi trên biên nhận (giấy hẹn);
 • Theo quy định của pháp luật thì thời gian giải quyết là 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, hợp lệ và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Những câu hỏi thường gặp

6.1 Trách nhiệm bảo vệ môi trường của hộ gia đình được quy định như thế nào?

Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm sau đây:

 • Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định;
 • Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư;
 • Không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh;
 • Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;
 • Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư;
 • Có công trình vệ sinh theo quy định.

6.2 Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình là bao lâu?

Theo quy định của pháp luật thì thời gian giải quyết là 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, hợp lệ và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

6.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình uy tín, trọn gói cho khách hàng.

6.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (586 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo