messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty 2022

Pháp luật Việt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động. Công ty ACC xin tư vấn để khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty.

Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty.
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty.

1. Bản cam kết bảo vệ môi trường của công ty :

Cam kết bảo vệ môi trường là gì ?

Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Cam kết bảo vệ môi trường một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.

Nếu doanh nghiệp không đạt đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường nhẹ  sẽ bị phạt với số tiền rất lớn, nặng hơn là phải ngừng hoạt động.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29-11-2005 có hiệu lực từ ngày 01-07-2006.
 • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ TN&MT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Các đối tượng cần phải cam kết bảo vệ môi trường:

Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường:

 • Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
 • Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo các đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
 • Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
  • Thay đổi địa điểm thực hiện;
  • Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;

Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty :

Trình tự, thủ tục đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày Phòng tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần chuẩn bị :

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng);
 • Số lượng hồ sơ 3 bộ.
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường :

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT)

… (1) …

——-Số: ……..V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”

Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–Địa danh, ngày.….. tháng …… năm ……..

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: ………………………………………………………..(3)

Chúng tôi là: …………………………..… (1), Chủ Dự án: …………………………………….(2)

Địa điểm thực hiện Dự án:………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………….…; E-mail: ………………….

Xin gửi đến …………………………………………………………………… (3) những hồ sơ sau:

– 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

– 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị ………………………………………………………….. (3) xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu …

… (4) …

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

(4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(6) Nơi nhận khác (nếu có).

Câu hỏi thường gặp

Tại sao phải đăng ký cam kết bảo vệ môi trường?

– Bản cam kết bảo vệ môi trường giúp các doanh nghiệp thấu hiểu được phạm vi, mức độ ảnh hưởng từ các hành vi hoạt động kinh doanh của mình, từ đó sẽ điều chỉnh hoặc đưa ra các phương pháp hữu ích nhằm bảo vệ môi trường.
– Nhằm liệt kê đầy đủ và chi tiết các yếu tố gây ô nhiễm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cùng phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khai thác môi trường an toàn, hiệu quả.
– Đây cũng là cơ sở pháp lý giúp các nhà đầu tư thực hiện những cam kết nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xuyên suốt từ lúc bắt đầu và thực thi dự án.

Ý nghĩa của bản cam kết bảo vệ môi trường?

– Là một văn bản pháp lý cần thiết đáp ứng tiêu chí cần và đủ cho một dự án trước khi đi vào hoạt động.
– Đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định mà không gặp các rắc rối liên quan đến môi trường.
– Việc sử dụng các nguồn lực khác liên quan đến dự án như quỹ đất dự trù, cơ sở hạ tầng, nguồn điện, nước…được lên kế hoạch sẵn, không dẫn đến thụ động hoặc tốn nhiều chi phí để quy hoạch lại khi dự án đã đi vào hoạt động.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Công ty nào cung cấp dịch vụ làm Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ làm Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.632

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 3.027

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.308

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Bản cam kết bảo vệ môi trường của công ty :Cam kết bảo vệ môi trường là gì ?Cơ sở pháp lý:Các đối tượng cần phải cam kết bảo vệ môi trường:2. Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty :Trình tự, thủ tục đăng ký [...]

  Lượt xem: 1.586

  Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty 2022

  Pháp luật Việt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động. Công ty ACC xin tư vấn để khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục xin giấy cam kết [...]

  Lượt xem: 1.897

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Bản cam kết bảo vệ môi trường của công ty :Cam kết bảo vệ môi trường là gì ?Cơ sở pháp lý:Các đối tượng cần phải cam kết bảo vệ môi trường:2. Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty :Trình tự, thủ tục đăng ký [...]

  Lượt xem: 1.605

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.406

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *