Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty 2023

Pháp luật Việt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động. Công ty ACC xin tư vấn để khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty.

Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty.
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty.

1. Bản cam kết bảo vệ môi trường của công ty :

Cam kết bảo vệ môi trường là gì ?

Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Cam kết bảo vệ môi trường một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.

Nếu doanh nghiệp không đạt đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường nhẹ  sẽ bị phạt với số tiền rất lớn, nặng hơn là phải ngừng hoạt động.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29-11-2005 có hiệu lực từ ngày 01-07-2006.
 • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ TN&MT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Các đối tượng cần phải cam kết bảo vệ môi trường:

Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường:

 • Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
 • Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo các đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
 • Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
  • Thay đổi địa điểm thực hiện;
  • Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;

Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty :

Trình tự, thủ tục đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày Phòng tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần chuẩn bị :

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng);
 • Số lượng hồ sơ 3 bộ.
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty
Thủ tục xin giấy cam kết bảo vệ môi trường của công ty

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường :

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT)

… (1) …

——-Số: ……..V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”

Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–Địa danh, ngày.….. tháng …… năm ……..

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: ………………………………………………………..(3)

Chúng tôi là: …………………………..… (1), Chủ Dự án: …………………………………….(2)

Địa điểm thực hiện Dự án:………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………….…; E-mail: ………………….

Xin gửi đến …………………………………………………………………… (3) những hồ sơ sau:

– 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

– 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị ………………………………………………………….. (3) xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu …

… (4) …

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

(4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện

(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(6) Nơi nhận khác (nếu có).

Câu hỏi thường gặp

Tại sao phải đăng ký cam kết bảo vệ môi trường?

– Bản cam kết bảo vệ môi trường giúp các doanh nghiệp thấu hiểu được phạm vi, mức độ ảnh hưởng từ các hành vi hoạt động kinh doanh của mình, từ đó sẽ điều chỉnh hoặc đưa ra các phương pháp hữu ích nhằm bảo vệ môi trường.
– Nhằm liệt kê đầy đủ và chi tiết các yếu tố gây ô nhiễm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cùng phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khai thác môi trường an toàn, hiệu quả.
– Đây cũng là cơ sở pháp lý giúp các nhà đầu tư thực hiện những cam kết nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xuyên suốt từ lúc bắt đầu và thực thi dự án.

Ý nghĩa của bản cam kết bảo vệ môi trường?

– Là một văn bản pháp lý cần thiết đáp ứng tiêu chí cần và đủ cho một dự án trước khi đi vào hoạt động.
– Đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định mà không gặp các rắc rối liên quan đến môi trường.
– Việc sử dụng các nguồn lực khác liên quan đến dự án như quỹ đất dự trù, cơ sở hạ tầng, nguồn điện, nước…được lên kế hoạch sẵn, không dẫn đến thụ động hoặc tốn nhiều chi phí để quy hoạch lại khi dự án đã đi vào hoạt động.

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Công ty nào cung cấp dịch vụ làm Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ làm Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (443 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo