Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu (Thủ Tục 2020)

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu
Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu

Giấy phép bán buôn rượu là điều kiện bắt buộc mà thương nhân kinh doanh lĩnh vực trên buộc phải đáp ứng. ACC xin giới thiệu Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu (Thủ tục 2020).

1. Bán buôn rượu có cần giấy phép hay không?

Điều 4 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu quy định: Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

2. Giấy phép buôn bán rượu là gì?

Giấy phép buôn bán rượu chính là văn bản pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước ban hành cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và được phép sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

3. Điều kiện cấp phép bán buôn rượu

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, để được cấp giấy phép bán buôn rượu, tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực trên cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

4. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh bán buôn rượu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh bán buôn rượu được quy định tại Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ chung theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP:

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

5. Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn rượu được quy định tại Điều 22 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, và được sửa đổi tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 1. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sảnxuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
 2. Bảnsao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

6. Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………….(1)……………..

Kính gửi: ………………..(2)………………………………………….

Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….. Điện thoại: ………………. Fax: ………………

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………. Điện thoại:………………

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp ngày…….. tháng ……. năm …………

Đề nghị……(2)….. xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu: ………………(3)……………………………………………………………

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4)…………………………………………….

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu: …………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

………….(5)………………………………………………………………………………………..

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: ……………………………………………………………………………..

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ……………………..

…….(6) … xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày…. tháng …. năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây…

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

7. Thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục cấp giấy phép:

 • Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
 • Đối với Giấy phép bán buôn rượu:
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

8. Cơ quan có thẩm quyền

Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên đây là toàn bộ thông tin về giấy phép kinh doanh bán buôn rượu – hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu – đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu – giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu – thủ tục đăng ký giấy phép bán buôn rượu – xin giấy phép bán buôn rượu – cấp giấy phép bán buôn rượu – thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu – buôn bán rượu có cần giấy phép.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận