Thủ tục và điều kiện làm đại lý chi, trả ngoại tệ 2020

Trang chủ / Blog / Thủ tục và điều kiện làm đại lý chi, trả ngoại tệ 2020
Thủ tục và điều kiện làm đại lý chi, trả ngoại tệ
Thủ tục và điều kiện làm đại lý chi, trả ngoại tệ

Ngoại tệ là một trong những đối tượng được pháp luật về ngoại hối quy định tương đối chi tiết và nhiều yêu cầu, điều kiện bắt buộc. Theo đó, trong hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ các tổ chức có nhu cầu phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể nhất định.

Hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ là việc một tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng thông qua một Hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ thực hiện chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc đồng Việt Nam tiền mặt theo tỷ giá do tổ chức ủy quyền quy định.

Nguyên tắc cung ứng dịch vụ chi, trả ngoại tệ

 • Tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ chỉ được ủy quyền cho tổ chức tín dụng, không được ủy quyền cho tổ chức kinh tế khác làm đại lý chi, trả ngoại tệ.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ không được uỷ quyền lại việc chi, trả cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác.
 • Một tổ chức tín dụng, một tổ chức kinh tế có thể làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một hoặc nhiều tổ chức tín dụng được phép.
 • Một tổ chức tín dụng chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một tổ chức kinh tế.
 • Trường hợp hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức uỷ quyền hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ phải chấm dứt hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ với tổ chức uỷ quyền đó.

Hoạt động của đại lý chi, trả ngoại tệ

 • Tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép được nhận ngoại tệ tiền mặt từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền. Tổ chức tín dụng được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép khác được nhận ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền.
 • Tổ chức làm đại lý chi, trả ngoại tệ thực hiện chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc đồng Việt Nam tiền mặt theo tỷ giá do tổ chức ủy quyền quy định.
 • Việc ứng tiền để chi, trả cho người thụ hưởng thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký giữa tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền và tổ chức làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ

Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm:

 • Được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ như: Máy tính, điện thoại, máy fax;
 • Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ theo quy định.

Điều kiện chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ

 • Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
  • Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax, …;
  • Được tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế uỷ quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

Trình tự, thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ

1. Thẩm quyền chấp thuận đăng ký hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm: Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính có trách nhiệm: Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

2. Đối với Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ:

 • Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ gửi 01 (một) bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
 • Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và xem xét, xử lý hồ sơ.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.
 • Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản thông báo rõ lý do.

3. Đối với Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:

 • Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải có văn bản thông báo rõ lý do.

4. Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ

Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm:

 • Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ;
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền bao gồm những nội dung chính sau: Phương thức chi, trả; mạng lưới chi, trả; tỷ lệ phí hoa hồng; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng;
 • Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất.

5. Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ:

 • Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ căn cứ theo thời hạn hiệu lực của Hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền hoặc căn cứ vào Hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ có thời hạn hiệu lực dài nhất trong trường hợp có nhiều Hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ và tối đa không quá 05 (năm) năm kể từ ngày ký;
 • Trường hợp gia hạn hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ, trong thời hạn tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước khi văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hết thời hạn, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế phải nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận gia hạn theo quy định.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »