Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Trong quá trình hoạt động công ty cổ phần, tỷ lệ phần vốn góp của các cổ đông có thể thay đổi theo nhiều trường hợp như do không góp đủ vốn, chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế, tuy nhiên không phải mọi trường hợp doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục thông báo về thay đổi tỷ lệ vốn góp cổ đông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

NỘI DUNG:

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp là công ty cổ phần, việc thay đổi tỷ lệ góp vốn mua cổ phần của các cổ đông trong công ty là điều không còn xa lạ do tính chất kinh doanh và nhu cầu của mỗi cổ đông. Khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, doanh nghiệp phải gửi kèm danh sách kê khai đầy đủ thông tin các cổ đông sáng lập, trong đó bao gồm các thông tin về vốn góp mua cổ phần, số lượng, giá trị và tỷ lệ vốn trong công ty. Và khi có thay đổi các thông tin này, doanh nghiệp cần thực hiện việc thay đổi thông tin của các cổ đông.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, không phải bất cứ trường hợp nào dẫn đến việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty cổ phần cũng phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo trong trường hợp sau đây.

1. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 • Cổ đông sáng lập là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp (“Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.”).

Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

 

2. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

1. Cách thức thực hiện

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
 • Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
 • Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

3. Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Lưu ý:

 1. Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định
 2. Theo quy định trước đây, việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập còn phải thực hiện đối với các trường hợp như nêu bên dưới, tuy hiện hiện những quy định này không còn hiệu lực.
 • Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần.
 • Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
 • Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần.

Đối với các trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi thông tin của cổ đông và lưu hành nội bộ để quản lý, không cần làm thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh.

 1. Về vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với những vi phạm về nghĩa vụ thông báo: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi “Không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết.”

Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định pháp luật hiện hành, tránh rủi ro hoặc mất thời gian xử lý các thủ tục hành chính.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »