Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Cá nhân hoạt động dịch vụ người đại diện sở hữu công nghiệp khi có thay đổi thông tin phải thực hiện đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ nhằm ghi nhận thông tin thay đổi của mình vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; công bố việc ghi nhận thay đổi thông tin trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định.

Ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp: Người đại diện sở hữu công nghiệp có quyền và nghĩa vụ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi liên quan đến thông tin đã được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp
Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

1. Thủ tục xử lý hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp

          Bước 1: Nộp hồ sơ:

 1. Cá nhân có yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ đến một trong các địa chỉ sau:
 • Trụ sở chính Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội (Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) hoặc
 • Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 17-19 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và
 • Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

2. Hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp gồm 01 (một) bộ tài liệu sau đây:

 • 02 (hai) bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp theo mẫu;
 • Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

          Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ hoặc hai văn Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ và toàn bộ điểm mới đáng chú ý trong bài viết Luật sở hữu trí tuệ

          Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc xem xét hồ sơ theo trình tự như sau:

 • Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, căn cứ trên cơ sở xem xét hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận thay đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; công bố việc ghi nhận thay đổi thông tin về người đại diện sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày ký quyết định;
 • Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận, để người đại diện sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót của hồ sơ hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người đại diện sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi thông tin về người đại diện sở hữu công nghiệp.

          Bước 4: Nhận kết quả:

 • Quyết định ghi nhận thay đổi thông tin về người đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; công bố việc ghi nhận thay đổi thông tin người đại diện sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp, hoặc;
 • Thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi thông tin về người đại diện sở hữu công nghiệp.

Phí, lệ phí:

 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp: 250.000 Đồng;
 • Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 Đồng;
 • Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 Đồng.

2. Mẫu tờ khai thực hiện thủ tục ghi nhận thay đổi về người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN

SỬA ĐỔI THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN   SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU     CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận sửa đổi thông tin về Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp *

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                                                    CHỦ  ĐƠN

(Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN/người đại diện SHCN yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                      E-mail:

k             THÔNG TIN CẦN SỬA ĐỔI VỀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

— Tên tổ chức

— Địa chỉ

— Người đại diện cho tổ chức có chứng chỉ hành nghề:

— Đại diện theo pháp luật của tổ chức

— Đại diện theo ủy quyền

l               THÔNG TIN CẦN SỬA ĐỔI VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

— Địa chỉ thường trú

— Số chứng minh nhân dân

m                                                      PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số tiền
— Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin về Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp
— Lệ phí đăng bạ quyết định sửa đổi thông tin về Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp
— Lệ phí công bố quyết định sửa đổi thông tin về Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp
 Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

n        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN **

— Tờ khai theo mẫu

— Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng  nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của Tổ chức (trường hợp thay đổi tên, địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật của Tổ chức)

— Bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động của tổ chức với người có chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức (trường hợp thay đổi người có Chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của Tổ chức)

— Bản sao văn bản ủy quyền của người đứng đầu Tổ chức

— Bản sao tài liệu chứng minh địa chỉ thường trú (trường hợp thay đổi địa chỉ của người đại diện)

— Bản sao chứng minh nhân dân (trường hợp thay đổi thông tin trong chứng minh nhân dân của người đại diện)

—  Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

 

 

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

—

—

 

—

 

—

o                                                    CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                              Khai tại: …………… ngày … tháng … năm …

Chữ ký, họ tên chủ đơn

                                                               (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

* Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

** Chú thích: Đối với tài liệu là bản sao quy định trong tờ khai này, người nộp đơn phải xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (576 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo