Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Hợp Tác Xã Cập Nhật 2024

Giám đốc là người được ủy quyền thay mặt hợp tác xã thực hiện các giao dịch vì lợi ích của hợp tác xã với đối tác, khách hàng và cơ quan nhà nước. Nhưng một khi giám đốc gặp vấn đề nào đó không thể tiếp tục thì hợp tác xã phải thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc.

Vậy thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã thực hiện như thế nào?ACC đơn vị chuyên pháp lý doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về thủ tục này. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Hợp Tác Xã
Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Hợp Tác Xã

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một điều của Luật Hợp tác xã;
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và ché độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.
 • Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT).

2. Vai trò của Giám đốc trong Hợp tác xã là gì?

Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;
 • Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;
 • Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị;
 • Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;
 • Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định;
 • Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị;
 • Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ trên còn phải thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

3. Điều kiện trở thành giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 • Giám đốc (tổng giám đốc) phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ.
 • Những người sau đây không được là giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
  • Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
  • Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

4. Hồ sơ thay đổi giám đốc của Hợp tác xã bao gồm những gì?

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư 07/2019/TT-BKHDT;
 • Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

5. Có thể ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục thay đổi giám đốc của Hợp tác xã không?

Trường hợp người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã thì phải có giấy tờ sau:

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian giải quyết thay đổi giám đốc hợp tác xã:

 Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã.

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.

Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

7. Nơi nhận hồ sơ thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

8. Lệ phí thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã:

Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

9. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ thay đổi giám đốc hợp tác xã của ACC?

Khi có nhu cầu dùng dịch vụ thay đổi giám đốc hợp tác xã của ACC khách hàng sẽ được gọi điện thoại lắng nghe về nhu cầu của khách, tư vấn và báo giá dịch vụ.

Sau khi hai bên ký hợp đồng, chuyên viên của ACC sẽ liên hệ với khách hàng để soạn hồ sơ, đại diện khách hàng đi nộp và nhận kết quả ở các cơ quan ban ngành. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và giấy tờ mà không cần phải đi lại nhiều.

10. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ thay đổi giám đốc hợp tác xã của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

11. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thay đổi giám đốc hợp tác xã

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết thay đổi giám đốc hợp tác xã

 Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Mọi đối tường có thể trở thành giám đốc hợp tác xã

Câu trả lời là không cần phải đáp ứng đủ điều kiện thì mới trở thành giám đốc hợp tác xã

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về thủ tục thay đổi giám đốc hợp tác xã vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 

 

✅ Thủ tục: ⭕ thay đổi giám đốc hợp tác xã
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1059 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo