Thủ Tục Sửa Đổi, Bổ Sung Gcn Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Thủ Tục Sửa Đổi, Bổ Sung Gcn Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Thủ Tục Sửa Đổi, Bổ Sung Gcn Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Bán hàng đa cấp ngày một trở thành một trong những ngành nghề kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc một số doanh nghiệp chuyển hướng kinh doanh từ những hoạt động kinh doanh trước đó sang kinh doanh bán hàng đa cấp ngày một phổ biến.

Vậy thủ tục để sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cần những loại giấy tờ gì? Thủ tục này diễn ra như thế nào?

ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục sửa đổi bổ sung GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 40/2018/NĐ – CP quy định chi tiết Luật Thuơng mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
 • Thông tư 156/2016/TT – BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Các trường hợp thương nhân sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng theo phương thức đa cấp. Các doanh nghiệp này sẽ phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp. Và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần là 05 năm.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính. 01 bản giao cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Và 01 bản lưu tại Bộ Công Thương.

Trong một số trường hợp cụ thể sau đây, thương nhân kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Trường hợp thay đổi những thông tin liên quan đến doanh nghiệp:

Bao gồm tên doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; cổ đông sáng lập; thành viên chủ sở hữu; thông tin liên quan đến việc ký quỹ.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

 • Trường hợp những thay đổi khác, bao gồm:
  • Thay đổi liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp (Mẫu hợp đồng bán hàng đa cấp, Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản, Quy tắc hoạt động);
  • Thay đổi liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp (Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới tham gia bán hàng đa cấp);
  • Thay đổi liên quan đến trang thông tin điện tử (Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử);
  • Thay đổi liên quan đến hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp (Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, thắc mắc của người tham gia bán hàng đa cấp).

Trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trước khi áp dụng.

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thương nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Hồ sơ bao gồm:

 • 01 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • 01 bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp.
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý có hiệu lực tương đương.
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương.
 • Các tài liệu liên quan đến những nội dung sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương. Kèm theo bản điện tử định dạng “.doc” và “.xls”.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiến hành thẩm định hồ sơ của thương nhân.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thẩm định hồ sơ. Và ban hành văn bản thẩm định trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 30 ngày. Thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trả lại hồ sơ.

5. Cách thức nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp qua trang web của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

7. Lệ phí thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Lệ phí để Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận