Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Khi Sáp Nhập Hợp Tác Xã 2024

Kinh tế hợp tác là lĩnh vực có nhiều đóng góp trong phát triển đối với nền kinh tế, xã hội của nước ta, tuy nhiên hoạt động của nhiều Hợp tác xã đến nay vẫn còn yếu kém, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Hiện nay, một số địa phương đã chọn giải pháp sáp nhập các Hợp tác xã cùng chung lợi thế với nhau để tìm hướng đi, cơ hội mới cho thành phần kinh tế này. Tuy nhiên, việc thực hiện sáp nhập Hợp tác xã như thế nào và thủ tục đăng ký khi sáp nhập Hợp tác xã được quy định ra sao đang là vấn đề băn khoăn rất lớn của nhiều Hợp tác xã.

ACC Group gửi tới quý khách hàng dịch vụ pháp lý “Thủ tục sáp nhập Hợp tác xã và đăng ký khi sáp nhập Hợp tác xã 2023” với mong muốn cung cấp thông tin pháp lý chính xác và đáng tin cậy nhất. Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Khi Sáp Nhập Hợp Tác Xã
Thủ Tục Sáp Nhập Hợp Tác Xã Và Đăng Ký Khi Sáp Nhập Hợp Tác Xã

1. Thủ tục sáp nhập hợp tác xã:

Sáp nhập hợp tác xã được quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Hợp tác xã, theo đó một hoặc một số hợp tác xã có thể tự nguyện sáp nhập vào một hợp tác xã khác với các thủ tục sau đây.

 • Bước 1: Xây dựng phương án sáp nhập.

 Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã của mình về quyết định sáp nhập. Phương án sáp nhập bao gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ; phương án xử lý lao động và những vấn đề khác có liên quan;

 • Bước 2: Hiệp thương về phương án sáp nhập

Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập. Phương án sáp nhập bao gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ; phương án xử lý lao động và những vấn đề tồn đọng của các hợp tác xã bị sáp nhập;

 • Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thủ tục đăng ký sáp nhập hợp tác xã

1. Thành phần hồ sơ

Hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: Phụ lục I-5 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.
 • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm:
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;
  • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

2. Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp.
 • Qua mạng điện tử (Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã).

3. Trình tự đăng ký sáp nhập hợp tác xã

 • Trường hợp đăng ký trực tiếp

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hợp tác xã sau khi sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định;
 • Thông tin của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã;
 • Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Người có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài).

Trường hợp được ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài);
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cũ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký thay đổi hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.

 • Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có thẩm quyền đăng ký thay đổi hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay đổi hợp tác xã, thì người được ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;
 • Các thông tin đăng ký hợp tác xã được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử;
 • Hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây:
  • Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi hợp tác xã theo quy định;
  • Người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay đổi hợp tác xã.

Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài);
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký hoặc người được cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thông báo cho hợp tác xã về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo qua mạng điện tử cho cho hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (691 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo