Thủ Tục Rút Tiền Ký Quỹ Khi Chấm Dứt Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp;

Thủ Tục Rút Tiền Ký Quỹ Khi Chấm Dứt Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Thủ Tục Rút Tiền Ký Quỹ Khi Chấm Dứt Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không được thấp hơn 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Vậy khi doanh nghiệp này chấm dứt hoạt động, việc rút tiền ký quỹ này được quy định như thế nào, ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục rút tiền ký quỹ khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

1. Tiền ký quỹ khi hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp

Tiền ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ – CP. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh phải mở một tài khoản ký quỹ tại một ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại tại Việt Nam với số tiền ký quỹ tương ứng 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhưng không được thấp hơn 10 tỷ VNĐ.

Việc ký quỹ này tai khoản 3 Điều này có quy định cụ thể: “Ngân hàng nơi doanh nghiệp lý quỹ có xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có trách nhiệm trong việc phối hợp trong việc xác nhận các nội dung liên quan đến văn bản xác nhận ký quỹ khi Bộ Công thương có yêu cầu”.

Đối với khoản tiền ký quỹ trên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau khi đăng kí sẽ được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thoả thuận với ngân hàng và được phép rút tiền lãi từ tiền ký quỹ.

2. Rút tiền ký quỹ

Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Nghị định này, doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này và đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này thì doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.

Chi tiết quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trước khi rút tiền ký quỹ:

 • Thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;
 • Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; và
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền).

Khi rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải cung cấp cho ngân hàng 01 bản chính văn bản chấp thuận của Bộ Công thương theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 52 Nghị định này. Sau đó, ngân hàng sẽ xác nhận bằng văn bản với Bộ Công thương trước khi cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.

3. Hồ sơ, trình tự thủ tục rút tiền kí quỹ (điều 52 nghị định 40/2018/nđ – cp):

 • Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực và đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị Rút tiền ký quỹ theo mẫu tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt bán hàng đa cấp (tên, số CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu; địa chỉ, số điện thoại; số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng; số thẻ thành viên).
 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân có đủ những điều kiện quy định tại Nghị định 40/2018/ NĐ – CP nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị rút tiền kĩ quỹ tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương (gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;

Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

 • Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành thông báo.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp.

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này.
 • Bước 3: Ra quyết định chấp thuận rút tiền ký quỹ

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

4. Thẩm quyền quyết định chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Theo quy định của pháp luật, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp này.

5. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiên ký quỹ theo quy định tại một ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng (điểm c khoản 1 Điều 51 và khoản 4 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ – CP)

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị thay đổi ký quỹ; kèm theo văn bản chính xác nhận ký quỹ tại ngân hàng; hoặc chi khác ngân hàng tới Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi ký quỹ theo quy định tại điểm a khoản này, Bộ Công Thương gửi văn bản đề nghị ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ mới xác nhận về tính xác thực của văn bản xác nhận ký quỹ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được xác nhận bằng văn bản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng kinh doanh thực hiện ký quỹ mới, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũ ký quỹ rút tiền.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin rút tiền ký quỹ khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn và thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ thành công cao cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận