Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Gia Dụng Vào VN

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Gia Dụng Vào VN
Thủ Tục Nhượng Quyền Thương Hiệu Sản Phẩm Gia Dụng Vào VN

Nhượng quyền thương hiệu là gì? Thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng vào VN được thực hiện như thế nào? Mời Quý khách theo dõi bài viết của ACC để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Những quy định về nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là gì?

Theo quy định tại Điều 284 Luật thương mại năm 2005 thì nhượng quyền thương hiệu là một nội dung của nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương hiệu là một hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi nhuận mà trong đó bên nhượng quyền cho phép và có thể yêu cầu bên nhận quyền thương mại có thể tự mình thực hiện quá trình cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa với các điều kiện như sau:

 • Khi bên nhận quyền kinh doanh hàng hóa dịch vụ có gắn các nhãn hiệu cho các sản phẩm của bên nhượng quyền và các thông tin có liên quan đến bên nhượng quyền thì bên nhận quyền theo tuân theo quy định của các cách thức tổ chức kinh doanh của bên nhượng quyền đưa ra.
 • Theo quy định của pháp luật thì bên nhận quyền phải chịu tất cả mọi sự giám sát của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền có trách nhiệm giúp đỡ thực hiện các công việc nhằm điều hành các hoạt động kinh doanh cho các bên nhượng quyền.

2. Thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng vào VN

1. Đăng ký nhượng quyền thương hiệu

Điều 17 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại như sau:

Điều 17. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 1. Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.
 2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Hoạt động đăng ký nhượng quyền thương hiệu được đặt ra đối với thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam. Đối với trường hợp nhượng quyền trong nước và nhượng quyền thương hiệu từ Việt Nam ra nước ngoài thì không phải đăng ký nhượng quyền, mà chỉ phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.

2. Điều kiện nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng vào VN

Điều kiện nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng vào Việt Nam bao gồm:

 • Đối với bên nhượng quyền: Thương nhân được phép cấp quyền thương hiệu khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá, chỉ được thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại đối với những mặt hàng mà doanh nghiệp đó được kinh doanh dịch vụ phân phối theo cam kết quốc tế của Việt Nam.
 • Để được nhượng quyền thương hiệu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thì các bên phải ký kết hợp đồng nhượng quyền thương hiệu phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật dân sự hoặc bằng các hình thức khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật yêu cầu.
 • Đối với bên nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng là thương hiệu nước ngoài vào Việt Nam, bên nhượng quyền còn thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền.

3. Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng vào VN

Bên dự kiến nhượng quyền thương hiệu có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với trường hợp này là Bộ Công thương).

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại hướng dẫn.
 • ­Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại quy định.
 • Các văn bản xác nhận về:
  • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Nếu giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu;
 • Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

4. Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Sau khi đăng ký nhượng quyền thương hiệu, để được nhượng quyền thương hiệu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thì các bên phải ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Về hình thức, hợp nhượng quyền thương hiệu phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật dân sự hoặc bằng các hình thức khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật yêu cầu.

5. Chuyển giao quyền thương mại

Sau khi thực hiện tất cả thủ tục trên, bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Bên dự kiến nhận chuyển giao đáp ứng các quy định tại Điều 6 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP;
 • Được sự chấp thuận của Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình (sau đây gọi tắt là Bên nhượng quyền trực tiếp).

Bên nhận quyền phải gửi yêu cầu bằng văn bản về việc chuyển giao quyền thương mại cho Bên nhượng quyền trực tiếp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Bên nhận quyền, Bên nhượng quyền trực tiếp phải có văn bản trả lời trong đó nêu rõ:

 • Chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền;
 • Từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền theo các lý do quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Trong thời hạn 15 ngày nêu trên, nếu Bên nhượng quyền trực tiếp không có văn bản trả lời thì được coi là chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền.

Trên đây là toàn bộ Thủ tục nhượng quyền thương hiệu sản phẩm gia dụng vào VN do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận