Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Cập nhật 2023)

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là giấy phép được quy định có thời hạn tối đa, do đó, khi có nhu cầu, tổ chức, cá nhân có thể xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép theo nhu cầu và phù hợp với quy định pháp luật.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một trong những loại giấy phép tài nguyên nước theo quy định, được ban hành nhằm quản lý chất lượng, mức độ nước xả thải vào nguồn nước, tránh gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường.

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu quy định thì giấy phép được cấp hoặc gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn.

2. Gia hạn giấy phép

Việc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngoài các quy định chung của pháp luật còn cần chú ý các điều kiện sau đây:

 • Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;
 • Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;
 • Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

3. Điều chỉnh giấy phép

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:

 • Nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận nước thải;
 • Nhu cầu xả nước thải tăng mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục;
 • Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc xả nước thải vào nguồn nước;
 • Do chuyển đổi chức năng nguồn nước;
 • Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.

4. Các nội dung trong giấy phép không được điều chỉnh:

 • Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải;
 • Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp;
 • Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp;
 • Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định trong giấy phép xả nước thải, trừ trường hợp cơ quan cấp phép yêu cầu điều chỉnh hoặc chủ giấy phép đề nghị áp dụng mức quy chuẩn cao hơn.
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

5. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân còn phải nộp thêm 01 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ:
  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do

Bước 2: Thẩm định đề án, báo cáo:

 • - Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.
  • Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
  • Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh giấy phép;
 • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;
 • Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

6. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;
 • Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải;
 • Bản sao giấy phép đã được cấp

8. Thời hạn giải quyết:

Tổng số thời gian giải quyết là ba mươi lăm (35) ngày làm việc, trong đó:

 • Thời hạn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
 • Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.
 • Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án/báo cáo: Không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ; thời gian thẩm định sau khi đề án/báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.
 • Thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

9. Kết quả thực hiện:

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn, điều chỉnh).

Thời hạn của giấy phép: Quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn không quá năm (05) năm.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (686 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo