Thủ tục duy trì bảo hộ bằng độc quyền sáng chế 2023

Bằng độc quyến sáng chế có hiệu lực khá lâu. Tuy nhiên, hiệu lực bảo hộ cần được duy trì. Vậy thủ tục này được thực hiện như thế nào?

Thủ tục duy trì bảo hộ bằng độc quyền sáng chế
Thủ tục duy trì bảo hộ bằng độc quyền sáng chế

1. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Theo đó, Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

2. Hồ sơ yêu cầu duy trì bảo hộ

Hồ sơ yêu cầu duy trì bảo hộ gồm:

 • Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Chứng từ thu phí, lệ phí theo quy định;
 • Tài liệu khác (nếu cần).

3. Thời gian cần thực hiện thủ tục duy trì bảo hộ

Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực chủ văn bằng bảo hộ phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực, Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm lệ phí duy trì hiệu lực muộn.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Xem xét và thẩm định hồ sơ

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và các khoản phí, lệ phí quy định.

Bước 3: Kết quả

Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, ra thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp yêu cầu duy trì hiệu lực có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Phí, lệ phí:

 • Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích (mỗi năm) cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ: 100.000 đồng
 • Lệ phí duy trì hiệu lực muộn: 10% lệ phí duy trì/mỗi tháng nộp muộn
 • Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng/văn bằng bảo hộ
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (theo năm):
 • Năm 1 -2: 300.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 3-4: 500.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 5-6: 800.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 7-8: 1.200.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 9-10: 1.800.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 11-13: 2.500.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 14-16: 3.300.000 đồng/năm/điểm
 • Năm 17-20: 4.200.000 đồng/năm/điểm
 • Phí công bố Thông báo ghi nhận duy trì: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ thông tin duy trì hiệu lực: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ

6. Mẫu tờ khai

 

TỜ KHAI

GIA HẠN/DUY TRÌ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                          CHỦ ĐƠN                                                                                                           

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực VBBH)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                              Fax:                                                  Email:

k                                         ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                              Fax:                                                   Email:

l                                          ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN/DUY TRÌ
— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 

Số văn bằng bảo hộ:

Các phương án cần gia hạn:

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Số văn bằng bảo hộ:

Các nhóm hoặc sản phẩm, dịch vụ cần gia hạn:

 

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

 

Số Bằng độc quyền:

Số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập:

Năm duy trì hiệu lực:

 

m                                                     PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ văn bằng bảo hộ

— Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ ….nhóm sản phẩm/dịch vụ  
.....phương án của từng sản phẩm  
….điểm yêu cầu bảo hộ độc lập  
— Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn .....tháng nộp muộn  
— Phí sử dụng văn bằng bảo hộ ….nhóm sản phẩm/dịch vụ  
.....phương án của từng sản phẩm  
….điểm yêu cầu bảo hộ độc lập  
— Phí đăng bạ quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ văn bằng bảo hộ  
— Phí công bố quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ quyết định/thông báo  
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:  
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
n               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

            

— Tờ khai, gồm ……..trang

— Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận gia hạn vào văn bằng bảo hộ)

(— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………………)

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao (     — bản gốc sẽ nộp sau

                         — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

—

—

—

—

—

o                                                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: ............. ngày ..... tháng ..... năm .....

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                        (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

* Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo