Thủ Tục, Điều Kiện Và Thời Hạn Khai Bổ Sung Hồ Sơ Khai Thuế (Cập nhật 2024)

Thủ tục về thuế chính là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp phải đau đầu, đặc biệt là khi doanh nghiệp sai sót về kê khai thuế. ACC xin giới thiệu Thủ tục, điều kiện và thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế là một trong các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy, nếu trong quá trình thực hiện có sai sót thì doanh nghiệp nên xử lý như thế nào? Việc xử lý không đúng thủ tục sẽ dẫn đến hậu quả doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra và phạt thuế. Hiểu được khó khăn ấy, ACC xin giới thiệu Thủ tục, điều kiện và thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Thủ Tục, Điều Kiện Và Thời Hạn Khai Bổ Sung Hồ Sơ Khai Thuế
Thủ Tục, Điều Kiện Và Thời Hạn Khai Bổ Sung Hồ Sơ Khai Thuế

1. Hồ sơ khai thuế là gì?

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019, Hồ sơ thuế là hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, không thu thuế; hồ sơ hải quan; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Khi nào cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế?

Theo quy định của luật quản lý thuế và các thông tư quy định luật quản lý thuế thì khi hồ sơ khai thuế có sai sót doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Các trường hợp phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế và các hồ sơ đi kèm khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế gồm:

Trường hợp 1: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì:

 • Lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
 • Gửi tài liệu giải thích kèm theo.

Trường hợp 2: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì:

 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ khai thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh (số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng);
 • Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh;
 • Xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Trường hợp 3: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì:

 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng);
 • Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh;
 • Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Trường hợp 4: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì:

 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng);
 • Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh;
 • Điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Trường hợp 5: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì:

 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng);
 • Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh;
 • Nếu người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại;
 • Nếu người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định;
 • Nếu người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung.

Trường hợp 6: Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung:

 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng);
 • Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh;
 • Số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại;
 • Người nộp thuế tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Trường hợp 7: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì:

 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng);
 • Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh;
 • Điều chỉnh tăng số tiền thuế còn được khấu trừ của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại;
 • Số tiền thuế phải nộp giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Trường hợp 8: Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn:

 • Tờ khai thuế GTGT kỳ sai sót đã điều chỉnh, bổ sung;
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
 • Tài liệu giải thích kèm theo;
 • Số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

3. Thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được xác định như sau:

 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
 • Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế 2019.

Trên đây là toàn bộ thông tin về khai bổ sung hồ sơ khai thuế - khai bổ sung hồ sơ khai thuế gtgt - khai bổ sung hồ sơ khai thuế là gì - thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế - quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế - hồ sơ kê khai bổ sung thuế gtgt - thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bổ sung do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (818 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo