Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Mỹ Phẩm

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi).

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Mỹ Phẩm
Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Mỹ Phẩm

            Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặc nhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

            Theo quy định, cơ sở sản xuất mỹ phẩm được hoạt động hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện: Được thành lập hợp pháp và Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

I. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về nhân sự:

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
 • Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
 • Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;
 • Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;
 • Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

            Trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi) thì cơ sở thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

II. Thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

            Bước 1: Nộp hồ sơ:

            Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

 • Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Sở Y tế có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.
 • Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
  • Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:
 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi của cơ sở sản xuất mỹ phẩm: Thay đổi tên cơ sở và/hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ sở do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm sản xuất).
  • Số lượng hồ sơ: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận được làm thành 01 (một) bộ, có đóng dấu giáp lai giữa các trang của cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

            Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện theo quy định như sau:

            Tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

 • Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy.
 • Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện một trong những hoạt động sau:
 • + Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định;
 • + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Sở Y tế phải ra thông báo bằng văn bản về các nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ trong hồ sơ, đồng thời hướng dẫn cơ sở sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

            Bước 3: Xử lý hồ sơ:

 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, giữ nguyên số của Giấy chứng nhận lần đầu, ghi rõ điều chỉnh lần thứ mấy, ngày điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
 • Trường hợp không cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở sản xuất mỹ phẩm và nêu rõ lý do.

            Bước 4: Nhận kết quả:

 • Cơ sở sản xuất mỹ phẩm căn cứ vào thời hạn nếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận kết quả theo quy định
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được sửa đổi tên hoặc địa chỉ cơ sở.

III. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Mẫu số 04

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Kính gửi: ……………..

Tên cơ sở: …………………………………………………………..…………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………………..

Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Điện thoại: …………………… Fax: ………………… E-mail: ……………….

Căn cứ Nghị định số …….ngày ………..tháng ………năm ………. của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở ………… đề nghị Sở Y tế ……….. điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã được Sở Y tế ………. cấp số …….., ngày ………

Lý do đề nghị điều chỉnh: …………………………………………….…… (*)

Cơ sở ……………………… cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.

 

  GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

(*) Ghi rõ lý do đề nghị điều chỉnh là: Thay đổi tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận