Thủ Tục Đăng Ký Thuế Đối Với Tổ Chức Bị Chia, Bị Tách, Bị Hợp Nhất

logo accACC
ACC Group
Thủ Tục Đăng Ký Thuế Đối Với Tổ Chức Bị Chia, Bị Tách, Bị Hợp Nhất
Thủ Tục Đăng Ký Thuế Đối Với Tổ Chức Bị Chia, Bị Tách, Bị Hợp Nhất

Đăng ký thuế là một trong những thủ tục quan trọng khi doanh nghiệp của bạn bị chia, tách, hợp nhất. Vậy trình tự thủ tục thực hiện việc đăng ký thuế này diễn ra như thế nào đối với những trường hợp nêu trên?  Hãy theo dõi bài viết này nhé!

1. Thủ tục chấm dứt mã số thuế và đăng ký thuế đối với trường hợp chia doanh nghiệp:

Đối với doanh nghiệp bị chia: Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

 • Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đối với doanh nghiệp mới được chia: Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy đinh của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

2. Thủ tục chấm dứt mã số thuế và đăng ký thuế đối với trường hợp tách doanh nghiệp:

Đối với doanh nghiệp bị tách: Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:

 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.

Đối với doanh nghiệp được tách: Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

3. Thủ tục chấm dứt mã số thuế và đăng ký thuế đối với trường hợp Sáp nhập doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Doanh nghiệp bị sáp nhập: Khi có Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

 • Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng sáp nhập.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp nhận sáp nhập: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp sáp nhập phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế), hồ sơ gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao không cần chứng thực);
 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu.

4. Thủ tục chấm dứt mã số thuế và đăng ký thuế đối với trường hợp Hợp nhất doanh nghiệp:

Doanh nghiệp hợp nhất là doanh nghiệp mới, tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp bị hợp nhất chuyển sang. Các doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Doanh nghiệp bị hợp nhất: Khi có Hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

 • Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng hợp nhất.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

Doanh nghiệp hợp nhất: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế để được Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

5. Trình tự thủ tục đăng ký thuế cho Doanh nghiệp mới

Trình tự thủ tục này được thực hiện sau khi các Doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất đã thực hiện hoàn thành việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trình tự cụ thể như sau:

5.1. Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

 • Hồ sơ đăng ký thuế đối với Doanh nghiệp:
  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT kèm TT 95/2016/TT-BTC
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký thuế đối với đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp:
  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT kèm TT 95/2016/TT-BTC
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

5.2. Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp/ Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

5.3. Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật quản lý thuế, cụ thể:

 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:
  • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).
 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:
  • Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Nếu có bất kỳ băn khoăn gì liên quan đến Thủ tục đăng ký thuế đối với tổ chức bị chia, bị tách, bị hợp nhất, hãy liên hệ với ACC để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và tốt nhất nhé. Các kênh thông tin có thể liên hệ với ACC tại:

Thông qua hình thức Trực tuyến

 1. Hotline 090.992.8884
 2. ĐT Văn Phòng 028.77700888
 3. Kết nối Zalo 090.992.8884
 4. Mail: hotro@accgroup.vn

Địa chỉ trụ sở:

 • Trụ sở chính: tại Tp Hồ Chí Minh: ACC Building, Lầu 3,

520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 • Hà Nội: Tầng 11, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Cần Thơ: 27 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Đà Nẵng: 23 Đào Duy Anh, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận