Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện HTX

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện HTX
Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện HTX

Ngày nay, mô hình hợp tác xã đang được ưu tiến khuyến khích phát triển rộng khắp trên cả nước, với nhiều lĩnh vực khác nhau như nông, lâm nghiệp, thủy sản; thương mại, dịch vụ, … Với sự phát triển một cách nhanh chóng kèm theo đó là những thay đổi nội dung khi đăng ký văn phòng đại diện hợp tác xã. Đây là một thủ tục không phải bất cứ ai cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng.

ACC với dịch vụ pháp lý về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện HTX gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

Sau đây là một số thông tin pháp lý liên quan để có thể hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện HTX.

1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện hợp tác xã.

Khi thay đổi nội dung văn phòng đại diện của hợp tác xã thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.

Hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-8;

b) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện văn phòng đại diện đối với trường hợp thay đổi người đại diện;

d) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã và cấp giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện mới cho hợp tác xã. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.

Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

2. Trường hợp chuyển địa điểm sang tỉnh, thành phố khác

Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện của hợp tác xã sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký văn phòng đại diện thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt văn phòng đại diện mới.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng văn phòng đại diện mới cho hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt văn phòng đại diện mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện đã cấp mới cho hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi trước đây hợp tác xã đã đăng ký văn phòng đại diện.

3. Trường hợp thay đổi nội dung văn phòng đại diện hợp tác xã ở nước ngoài

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.

4. Mẫu đơn:

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện sau:

Tên văn phòng đại diện của hợp tác xã: ………………………………………………………………….

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã:

Địa chỉ chi văn phòng đại diện hợp tác xã:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện văn phòng đại diện hợp tác xã:

………………………………………………………………………………………………………………………..

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên văn phòng đại diện
– Địa chỉ văn phòng đại diện
– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh/nội dung hoạt động
– Người đại diện văn phòng đại diện

____________

Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi: lựa chọn và khai chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-8.2 đến trang I-8.5 theo yêu cầu của hợp tác xã.

I-8.2

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):

Tên văn phòng đại diện viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………..

I-8.3

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Địa chỉ  văn phòng đại diện dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ………………………………………………..

Email: …………………………………………………. Website: ………………………………………….

Hợp tác xã cam kết trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

I-8.4

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT Tên ngành Mã ngành
     
     
     
     
     

Ghi nội dung hoạt động sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với văn phòng đại diện):…………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

I-8.5

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Người đại diện văn phòng đại diện

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:……………………………….

Chức danh:…………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:…………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ……………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):……………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ………………………………………………..

Email: …………………………………………………. Website: ………………………………………….

I-8.6

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………….
– …………………….
– …………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện HTX:

Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ pháp lý danh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành công việc với thời gian nhanh nhất và chính xác nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng hoàn thành tốt cho quý khách. ACC muốn hợp tác để được hỗ trợ quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi tối đa hóa các thủ tục và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện HTX cho quý khách hàng.

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải

Khách hàng vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin để ACC chúng tôi tư vấn thêm và báo giá cụ thể.

Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.

Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của bạn.
  2. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
  3. ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp
  4. Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp
  5. Bàn giao và thanh lý hợp đồng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận