Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hợp Tác Xã 2024

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Trường hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã có nhu cầu bổ sung, thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật,... thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2023” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hợp Tác Xã
Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hợp Tác Xã

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2023

 • Luật Hợp tác xã năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013);
 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2014);
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2014);
 • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2023

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật…) bao gồm:

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Nghị quyết bằng văn bản của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. hoặc Biên bản họp của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định) hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của Hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của một trong những người trong Ban quản trị của Hợp tác xã (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

2. Hồ sơ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị Hợp tác xã về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã.

Cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu Luật hợp tác xã 2012-23/2012/QH13 . Mời Quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Hợp tác xã:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp của Ban quản trị Hợp tác xã về việc thay đổi tên của Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên của Hợp tác xã.

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã;
 • Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, thành viên Ban quản trị hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với Hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế.

Cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu Thủ tục thành lập hợp tác xã theo quy định năm 2022. Mời Quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó; hợp tác xã phải đồng thời gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định.

6. Đăng ký Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc sửa đổi nội dung điều lệ của Hợp tác xã hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi nội dung điều lệ của Hợp tác xã.

7. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.

3. Trình tự thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2023

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải đăng ký với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã.
 • Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.
 • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã do người đại diện theo pháp luật bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì trưởng ban kiểm soát của hợp tác xã ký, ghi họ tên trong giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định;
 • Thông tin thay đổi của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã theo quy định;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ;
 • Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơđăng ký thay đổi củahợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Trường hợp hợp tác xã thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác với nơi đã đăng ký thì Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hợp tác xã đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã cấp mới đến Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở cũ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằngvănbản cho hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi,bổ sunghồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2023 qua mạng điện tử

Trong trường hợp nhằm mục đích rút ngắn thời gian, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã qua cổng thông tin điện tử. Thành phần hồ sơ tương tự như đã trình bày tại mục 3, trình tự thủ tục sẽ được hướng dẫn chi tiết trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Lệ phí nộp hồ sơ thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã 2023

Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

6. Cách thức nộp hồ sơ

Bao gồm những cách thức sau:

 • Thương nhân nộp trực tiếp cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
 • Nộp qua bưu điện đến địa chỉ của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
 • Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã 2023 của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã 2023. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy thành công cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1062 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo