Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Chi Nhánh Của HTX 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Chi Nhánh Của HTX
Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Chi Nhánh Của HTX

Chi nhánh của Hợp tác xã khi có nhu cầu bổ sung, thay đổi về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, nội dung đăng ký chi nhánh thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký và việc thay đổi chỉ được xem là hợp pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký. Để hỗ trợ khách hàng sau đây ACC sẽ cung cấp cho quý khách hàng toàn bộ quy trình và các vấn đề liên quan đến Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của Hợp tác xã.

1. Các khái niệm có liên quan:

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 (bảy) thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
 • Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã quy định là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hợp tác xã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hợp tác xã.
 • Hành vi bị nghiêm cấm đối với Hợp tác xã bao gồm:
  • Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà không có giấy chứng nhận đăng ký; tiếp tục hoạt động khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký.
  • Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
  • Kinh doanh ngành, nghề không được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký; kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Những quy định trên cho thấy khi Hợp tác xã hay cụ thể là Chi nhánh của Hợp tác xã có những thay đổi trong nội dung đăng ký Hợp tác xã phải tiến hành cập nhật thay đổi để đảm bảo giấy phép còn hiệu lực và không vi phạm điều cấm của Luật, để hỗ trợ quý khách hang dưới đây ACC xin cung cấp cụ thể quy trình thủ tục để tiến hành thủ tục này:

2. Trình tự và Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của Hợp tác xã:

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Khi thay đổi một trong một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ)

 • Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện kiểm tra hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, đồng thời cập nhật vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ khi được cấp giấy đăng ký mới.

Lưu ý:

 • Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh của hợp tác xã sang huyện khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh thì hợp tác xã phải đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt chi nhánh. Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh mới cho hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã, nơi hợp tác xã đặt chi nhánh mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh đã cấp mới cho hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã trước đây hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh.
 • Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh mới, hợp tác xã phải:
 • Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã đối với các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh của hợp tác xã tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
 • Thông báo bằng văn bản đối với các trường hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã trong trường hợp chi nhánh có trụ sở khác với huyện hoặc tỉnh, thành phố với trụ sở chính của hợp tác xã.
 • Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã.

Cách thức thực hiện: Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu);
 • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh đối với trường hợp thay đổi người đại diện;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hợp tác xã mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.
 • Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, của hợp tác xã hoặc thông báo từ chối nêu rõ lý do.
 • Phí, lệ phí:000 đồng/lần.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

3. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ của ACC để thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã:

Để tối ưu hóa thủ tục xin cấp giấy phép và việc giảm thiểu lo ngại, vướng mắc về thủ tục, thời gian chờ đợi và sửa chữa cho việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép theo quy định, ACC sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng nhu cầu của khách. Theo như mô tả về đặc điểm chi tiết tại từng mục yêu cầu trong từng loại hồ sơ nêu tại mục 2.3 Thành phần hồ sơ, Khách hàng chỉ cần cung cấp hồ sơ như sau: (1) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã;

(2) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh đối với trường hợp thay đổi người đại diện;

(3) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hợp tác xã mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề;

(4) Giấy Chứng minh nhân dân (bản sao y) của người thành lập hợp tác xã.

4. Dịch vụ tiến hành Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã của ACC

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã là việc đòi hỏi cá nhân, tổ chức dành nhiều rất nhiều thời gian để tìm hiểu cụ thể các thủ tục cho từng thay đổi và những thay đổi nào thì cần đăng ký, thay đổi nào chỉ cần thông báo và quy trình cho từng thay đổi, bổ sung như thế nào? Đồng thời việc đi lại để lo các thủ tục hồ sơ pháp lý hoặc điều chỉnh các nội dung đáp ứng các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép sẽ chiếm nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của quý khách hàng. ACC với mong muốn hỗ trợ quý khách hàng và mang tới những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ pháp lý, đơn giản hóa trong thủ tục và rút ngắn thời gian chờ đợi, đáp ứng nhu cầu kinh doanh có giấy phép hợp lệ của các cá nhân, tổ chức và mang lại hiệu quả cao, ACC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cụng cấp dịch vụ pháp lý cụ thể là tiến hành Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã mong muốn phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà ACC sẽ đại diện khách hàng tiến hành Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã theo đúng thủ tục và quy trình theo quy định của pháp luật.

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể tùy theo tình trạng thực tế của khách hàng về trình tự thời gian tối thiểu để có được Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thu thập các thông tin cần thiết để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho khách hàng;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh và bàn giao cho khách hàng sau đó thanh lý hợp đồng;

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tiến hành Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã tại ACC

 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.

6. Tiện ích khi sử dụng dịch vụ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của hợp tác xã tại ACC

 • ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nhanh chóng nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh và bàn giao ngay cho khách hàng.
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản khác có liên quan đến thủ tục nếu khách hàng yêu cầu.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận