Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH MTV 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ thì sau khi thực hiện việc chuyển nhượng, chủ sở hữu mới cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Bài viết cung cấp thủ tục, dịch vụ đăng ký thay đổi chủ sở hữ công ty TNHH MTV 2020.

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH MTV

Nội dung bài viết:

1. Khái niệm về thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Do đó, vốn điều lệ của công ty TNHH MTV là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.
 • Thay đổi chủ sở hữu: là chủ sở hữu công ty thực hiện chuyển nhượng hoặc tặng cho toàn bộ vốn góp của mình cho một cá nhân hay một tổ chức nào khác.

2. Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

 • Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức.
 • Thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp; đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
 • Thay đổi chủ sở hữu do thừa kế.
 • Có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty.
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do tặng cho toàn bộ phần vốn góp.

3. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Thành phần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền; bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp; đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền; bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới.
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền; bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trình tự thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Cách thức thực hiện

 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 • Công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
 • Khi nhận Hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

4. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ kinh doanh: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV.

5. Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

6. Quy trình đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV của ACC

 • Lắng nghe; nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu; đầy đủ những vướng mắc; vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ACC;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

7. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Chi phí đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH MTV

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH Hai Thành Viên

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH MTV 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận