Thủ Tục Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thủ Tục Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Sau khi thành lập doanh nghiệp, tùy thuộc vào khả năng và nhu cầu của mình, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê doanh nghiệp. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2. Quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

3. Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính

Bước 2: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Mẫu văn bản thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………..

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……….. Giới tính: …………………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …….  Quốc tịch: ……………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                              □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                 □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………..

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: …….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………… …………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………… …………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):…………………………….. Fax (nếu có): ………………………..

Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): …………………..

  1. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……….. Giới tính: …………………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …….  Quốc tịch: ……………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                              □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                 □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………..

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: …….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………… …………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………… …………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):…………………………….. Fax (nếu có): ………………………..

Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): …………………..

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI THUÊ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký, ghi họ tên)1
CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký, ghi họ tên)2

______________________

1 Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

2 Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

5. Mẫu giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………… ………, ngày……tháng……năm …….

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phòng Đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………. Fax: ……………………………………….

Email: …………………………………………. .Website: ………………………………….

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………..

Được cho thuê với các nội dung sau:

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …….  Quốc tịch: ……………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….Ngày hết hạn: …../…../…….. Nơi cấp:………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .. ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………………..

Email:…………………………………………. Website: …………………………………

  1. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …….  Quốc tịch: ……………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………….. …………………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../…….. Nơi cấp: ………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………. Website: ………………………………….

Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– …………….;
– Lưu: …..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hiện nay, quy định về cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo Luật doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể cho thuê doanh nghiệp của mình tuy nhiên phải thực hiện thủ tục thông báo theo quy định của pháp luật.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »