Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Khai Thác Thủy Sản Cập Nhật 2020

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Khai Thác Thủy Sản
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Khai Thác Thủy Sản

Để khai thác thủy sản, cá nhân, tổ chức phải được cấp giấy phép. Trong một số trường hợp, phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép này. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

1. Khai thác thủy sản là gì?

Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản

2. Điều kiện được cấp giấy phép khai thác thủy sản

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy sản trên biển;
 • Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác;
 • Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng kiểm;
 • Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Có thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên theo quy định của Chính phủ;
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;
 • Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Đối tượng phải có giấy phép khai thác thủy sản

Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản.

4. Nội dung chủ yếu của Giấy phép khai thác thủy sản

Nội dung chủ yếu của Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân được cấp phép;
 • Số đăng ký tàu cá; tên tàu, hô hiệu, mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế (nếu có);
 • Nghề, vùng biển hoặc khu vực được phép khai thác;
 • Thời gian hoạt động khai thác của từng nghề;
 • Sản lượng cho phép khai thác theo loài (nếu có);
 • Cảng cá đăng ký;
 • Thời hạn của giấy phép.

5. Mẫu giấy phép khai thác thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

 

 

 

GIẤY PHÉP

KHAI THÁC THỦY SẢN

 

Số: ………../20…/AA(*)-GPKTTS

 

 

Tên tàu (nếu có): …………………………………

Số đăng ký: ……………………………………….

 

 

 

 

Mặt trước của giấy phép

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
CƠ QUAN CẤP PHÉP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

Số:……./20../AA(*)-GPKTTS

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng….năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Tên chủ tàu: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………………..

Số đăng ký tàu cá: ……………………………………………………………………………………..

Cảng cá đăng ký cập tàu: …………………………………………………………………………..

Sản lượng được phép khai thác: …………………………………….. tấn/năm (nếu có).

Được phép đánh bắt nguồn lợi thủy sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản(**):

Nghề chính:…………..Vùng hoạt động:…………………………………………………….

Nghề phụ 1:…………..Vùng hoạt động:…………………………………………………….

Nghề phụ 2:…………..Vùng hoạt động:…………………………………………………….

Thời hạn của Giấy phép đến hết ngày…..tháng…….năm ………………….

  ……., ngày …. tháng …. năm …
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Là 2 chữ cái đầu của tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(**) Trường hợp cấp phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản thì xóa bỏ nội dung hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; trường hợp cấp phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản thì xoá bỏ nội dung đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

6. Các trường hợp cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Giấy phép khai thác thủy sản được cấp lại khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Bị mất, hư hỏng;
 • Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân trong giấy phép; cảng cá đăng ký;
 • Giấy phép hết hạn.

7. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu
 • Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép.

8. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày …….tháng…… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Tên chủ tàu: ……………………………………………Điện thoại: ……………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/mã số định danh cá nhân:………………………………………………………………………………………..

Tôi đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản số:…………/20…/AA-GPKTTS; cấp ngày …….. tháng …… năm ……..; hết thời hạn ngày …… tháng ……. năm …….

Đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản với lý do (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh sự thay đổi thông tin):

……………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản để tôi tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản.

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

9. Thẩm quyền cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản, trừ trường hợp quy định dưới đây.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

10. Trình tự cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Trình tự cấp lại giấy phép khai thác thủy sản được quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản mẫu. Trong trường hợp không cấp, cấp lại cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

11. Lệ phí:

20.000đ/lần

12. Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản

Thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản được quy định như sau:

Thời hạn của giấy phép cấp lại trong trường hợp giấy phép hết hạn không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch kể từ ngày cấp;

Thời hạn của giấy phép được cấp lại thuộc hai trường hợp con lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp.

Trên đây là các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. Trước khi thực hiện thủ tục này, các cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu kỹ các quy định có liên quan để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »