Thủ Tục Cấp Lại GCN VPĐD Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ

Thủ tục cấp lại GCN VPĐD tổ chức khoa học và công nghệ là thủ tục bắt buộc mà văn phòng đại diện phải thực hiện khi bị mất, rách hoặc nát Giấy chứng nhận. Vậy cụ thể thủ tục trên như thế nào? Mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Thủ Tục Cấp Lại GCN VPĐD Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ
Thủ Tục Cấp Lại GCN VPĐD Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ

1. Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

Tổ chức khoa học công nghệ là gì?

Khoản 11 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013 quy định:

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của tổ chức khoa học và công nghệ và thực hiện bảo vệ các lợi ích đó.

Ngoài ra, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ năm 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cấp lại giấy chứng nhận VPĐD tổ chức khoa học và công nghệ khi nào?

Tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận văn phòng đại diện tổ chức trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát, tổ chức khoa học và công nghệ được đề nghị cấp lại.

3. Hồ sơ cấp lại GCN VPĐD tổ chức khoa học và công nghệ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN, thành phần hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm:

 • Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN;
 • Xác nhận của cơ quan công an;
 • Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo này.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát, tổ chức khoa học và công nghệ được đề nghị cấp lại, hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN;
 • Giấy chứng nhận đã được cấp.

4. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

Cụ thể:

Mẫu 13

03/2014/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN TỔ CHỨC KH&CN/                VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. . . . . , ngày     tháng     năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG(1)

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …

 1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ/Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

    (Ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có)).

 1. Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1):

    Số:                                       do:                     cấp ngày:

 1. Trụ sở chính của tổ chức/trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh:

     Địa chỉ:

     Điện thoại:                                             Email:

 1. Đề nghị được thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) :

    (Tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh liệt kê một hoặc một số nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc lí do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động).

 1. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề nghị này và các tài liệu kèm theo.

     – Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động được cấp, đúng quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

5. Thủ tục cấp lại GCN VPĐD tổ chức khoa học và công nghệ

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1. Văn phòng đại diện nộp hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN.
 • Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ:
 • Nếu văn phòng đại diện, chi nhánh đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
 • Bước 3. Văn phòng đại diện nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở KH&CN hoặc qua đường bưu điện, trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (để đối chiếu hồ sơ bản chính).

6. Lệ phí thực hiện thủ tục

Phí, Lệ phí là 800.000 đồng, bao gồm:

 • Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 500.000 đồng.
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận