Thủ Tục Cấp Lại GCN Thương Nhân Xuất Khẩu, Nhập Khẩu LNG

Thủ Tục Cấp Lại GCN Thương Nhân Xuất Khẩu, Nhập Khẩu LNG
Thủ Tục Cấp Lại GCN Thương Nhân Xuất Khẩu, Nhập Khẩu LNG

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG được cấp lại trong ba trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. Trong trường hợp này, thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận trước đó để được cấp lại theo quy định.

1. Quy định của pháp luật về Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng;
 2. Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng;
 3. Hồ sơ, thủ tục cấp lại gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh khí;
 4. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

2.1 Trình tự thực hiện:

 • Thương nhân có nhu cầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG cho thương nhân trước đó (Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương).
 • Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG của thương nhân.
 • Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Tthương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG của thương nhân.
 • Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

2.2 Cách thức thực hiện:

 • Hình thức nộp: Trực tiếp: Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phí, lệ phí: Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
 • Hình thức nộp: Trực tuyến: Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phí, lệ phí: Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
 • Hình thức nộp: Dịch vụ bưu chính: Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Phí, lệ phí: Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

2.3 Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

 • Thành phần Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh khí: 01 (một) Bản chính.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2.4 Đối tượng thực hiện:

Thương nhân có nhu cầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG do Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

2.5 Cơ quan thực hiện:

Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

2.6 Kết quả:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

2.7 Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh khí.

2.8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

2.9 Mẫu Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: …………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ………………………………… cấp ngày …. tháng …. năm …..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………………………………………………………………………………..

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……………. theo quy định tại Nghị định số … /2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số … /2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:….
….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.10 Một số lưu ý:

 • Trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bị sai sót, thương nhân không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa vào nội dung giấy chứng nhận.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bị mất hoặc bị hư hỏng mà thương nhân vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LNG thì thương nhân bắt buộc phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG.
 • Một số chế tài phạt vi phạm đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LNG: Phạt tiền từ 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) đến 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 • Xuất khẩu, nhập khẩu khí khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi, trừ trường hợp là thương nhân sản xuất, chế biến khí đáp ứng đủ điều kiện của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí theo quy định;
 • Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận