Thủ Tục Cấp Lại GCN Của Tổ Chức KHCN Bị Mất, Rách, Nát

Tổ chức khoa học công nghệ có quyền đề nghị cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức đối với các trường hợp mất giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận bị rách, nát. Trình tự thủ tục cũng như các yêu cầu, điều kiện được quy định cụ thể như dưới đây.

Thủ Tục Cấp Lại GCN Của Tổ Chức KHCN Bị Mất, Rách, Nát
Thủ Tục Cấp Lại GCN Của Tổ Chức KHCN Bị Mất, Rách, Nát

I. Thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị mất, rách, nát

1. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ

 • Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài;
 • Tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học.
 • Tổ chức khoa học và công nghệ do các cơ quan sau đây thành lập:
  • Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  • Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ;
  • Toà án nhân dân tối cao thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác;
  • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở Trung ương.

2. Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ khác.

II. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị mất, rách, nát

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện;
 • Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, cấp Biên nhận hồ sơ cho tổ chức (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và công nghệ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức để sửa đổi, bổ sung.

 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

2. Thành phần hồ sơ

 • Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, hồ sơ bao gồm:
  •  Đơn của tổ chức khoa học và công nghệ;
  •  Xác nhận của cơ quan công an, giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đăng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị rách, nát.
 • Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được lập thành 02 (hai) bộ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

3. Thời hạn giải quyết:

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Kết quả thực hiện thủ tục:

Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất hoặc rách, nát.

 • Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị mất:
  • Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
  •  Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
 • Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị rách, nát: Không.

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

7. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ

Mẫu 13

03/2014/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN TỔ CHỨC KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           ……………, ngày ….  tháng …… năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố …

 

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

    (Ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có)).

2. Giấy chứng nhận:

Số: ……………..          do: ……………..                  cấp ngày:  ……………..

3. Trụ sở chính của tổ chức:

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại: ……………..                                      Email: ……………..

4. Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận:

(Tổ chức khoa học và công nghệ liệt kê lí do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận).

5. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề nghị này và các tài liệu kèm theo.

– Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận được cấp, đúng quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

 (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận