Thủ Tục Cấp Lại GCN Chi Nhánh Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ

Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách nát, hoặc bị mất thì phải xử lý như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện thủ tục trên? ACC sẽ trả lời thông qua: Thủ tục cấp lại GCN chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ.

Thủ Tục Cấp Lại GCN Chi Nhánh Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ
Thủ Tục Cấp Lại GCN Chi Nhánh Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ

1. Tổ chức khoa học công nghệ là gì?

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh của tổ chức khoa học công nghệ là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ không có tư cách pháp nhân, không được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc. Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Đối với chi nhánh của tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài phải hoạt động theo đúng nội dung, lĩnh vực hoạt động quy định trong Giấy phép thành lập.

3. Điều kiện cấp lại GCN chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp lại GCN chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như sau:

 • Trường hợp mất Giấy chứng nhận chi nhánh, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận chi nhánh bị rách, nát, tổ chức khoa học và công nghệ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

4. Hồ sơ cấp lại GCN VPĐD tổ chức khoa học và công nghệ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN, thành phần hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm:

 • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN;
 • Xác nhận của cơ quan công an;
 • Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo này.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát, tổ chức khoa học và công nghệ được đề nghị cấp lại, hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN;
 • Giấy chứng nhận đã được cấp.

5. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

Cụ thể:

Mẫu 13

03/2014/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN TỔ CHỨC KH&CN/                VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. . . . . , ngày     tháng     năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …

 1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ/Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

    (Ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có)).

 1. Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động:

    Số:                                       do:                     cấp ngày:

 1. Trụ sở chính của tổ chức/trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh:

     Địa chỉ:

     Điện thoại:                                             Email:

 1. Đề nghị được thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động :

    (Tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh liệt kê một hoặc một số nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc lí do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động).

 1. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề nghị này và các tài liệu kèm theo.

     – Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động được cấp, đúng quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

6. Thủ tục cấp lại GCN chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

1. Trình tự thực hiện:

 • Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh tại Sở Khoa học và Công nghệ.
 • Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ:
  • Nếu văn phòng đại diện, chi nhánh đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Chi nhánh nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 • Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Phí: 1.000.000 đồng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận