Thủ Tục Cấp Lại GCN An Toàn Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật

Có nhiều trường hợp chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có thể tiến hành thủ tục xin cấp lại đối với giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trình tự thủ tục cấp lại được thực hiện tương tự như thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Thủ Tục Cấp Lại GCN An Toàn Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật
Thủ Tục Cấp Lại GCN An Toàn Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật

            Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực vật (nông sản) được cấp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

            Trong nhiều trường hợp, chủ cơ sở có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận, trình tự thủ tục xin cấp lại được quy định cụ thể như sau:

            Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sắp hết hạn;
 2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

            Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật

– Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan có thẩm quyền nào cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thì cơ quan đó cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

1. Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sắp hết hạn;

            Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

* Trường hợp cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B

 • Cơ sở nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu: 01 (một) bản chính;
  • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở.
 • Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Trường hợp cơ sở chưa được thẩm định và xếp loại A hoặc B

 • Cơ sở nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu: 01 (một) bản chính;
  • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở.
 • Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.
  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trường hợp 2:

Trường hợp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 • Cơ sở gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để được xem xét cấp lại.
 • Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
 • Trường hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

            Lưu ý: Thời hạn của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp trước đó.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận