Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Wushu

Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Wushu
Thủ Tục Cấp GCN Kinh Doanh Thể Thao Hoạt Động Wushu

Để kinh doanh hoạt động Wushu, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động Wushu.

I. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Wushu của doanh nghiệp

1. Nhân viên chuyên môn

Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

 • Người hướng dẫn tập luyện thể thao phảiđáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
 • Là huấn luyện viên hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
 • Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
 • Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nhân viên cứu hộ.
 • Nhân viên y tế.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện

 • Sân tập, sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt, có diện tích từ 60m2trở lên đối với nội dung đối kháng (Sanshou) và 80 m2 trở lên đối với nội dung quyền (Taolu).
 • Độ chiếu sáng sân tập, sàn tập bảo đảm từ 200 lux trở lên.
 • Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
 • Có khu vực thay đồ, tủ gửi đồ, nhà vệ sinh.
 • Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện.
 • Có trang thiết bị tập luyện gồm:
  • Thảm tập có độ dày ít nhất là 2cm và có tính đàn hồi;
  • Võ phục, găng, giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng;
  • Võ phục, các loại vũ khí thể thao thô sơ: Kiếm, đao, côn, thương đối với các bài quyền như Kiếm thuật, Đao thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam đao, Nam côn, Thái cực kiếm trong nội dung quyền.

Việc đăng ký, sử dụng kiếm, đao, côn, thương thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 • Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu: Đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu

 • Độ chiếu sáng sân tập, sàn tập bảo đảm từ 200 lux trở lên.
 • Có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế.
 • Có khu vực thay đồ, tủ gửi đồ, nhà vệ sinh.
 • Sàn thi đấu:
  • Đối với nội dung Taolu: Thảm đấu có tính đàn hồi, kích thước 18m x 12m x 0,1m;
  • Đối với nội dung Sanshou: Đài thi đấu có diện tích 8m x 8m, cao 0,8m, có đệm bảo vệ xung quanh.
 • Trang thiết bị thi đấu:
  • Võ phục, găng, giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng;
  • Võ phục, các loại vũ khí thể thao thô sơ: Kiếm, đao, côn, thương đối với các bài quyền như Kiếm thuật, Đao thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam đao, Nam côn, Thái cực kiếm trong nội dung quyền.
 • Đối với nội dung Taolu: Có bảng công bố điểm;
 • Đối với nội dung Sanshou: Có cân trọng lượng cơ thể võ sinh.

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Wushu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu
 • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo mẫu(có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn nếu thuộc trường hợp quy định tại các điều 15, 16 và 17 của Nghị định 36/2019/NĐ-CP).

III. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Wushu

Bước 1. Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

IV. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

 1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch (nếu có): …………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………….

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do: ………. cấp ngày…..tháng…..năm….., đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …. tháng…. năm ……
 2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….Fax: …………………………………………………………….

Website: ………………………..Email: ……………………………………………………

 1. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………

Giới tính: ………………………..Chức danh: ……………………………………………..

Sinh ngày: …../…../ …… Dân tộc: ………….Quốc tịch: …………………………………..

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ……………………

Ngày cấp: …../ …../ ……Nơi cấp: ………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

 1. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: ……………………………………………….
 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp …………….. để kinh doanh hoạt động thể thao …………………………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số ……………../2019/NĐ-CP ngày…..tháng…. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
 3. Cam kết:

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

………., ngày …… tháng …… năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

V. Mẫu bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ………………… (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

– Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………….Fax: ………………………………………………

Website: ……………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh …(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) của …………………………(tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau:

 1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo quy định tại Nghị định số …………./2019/NĐ-CP ngày….tháng…. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao):

– Số lượng: ………………………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Nghị định số ………../2019/NĐ-CP ngày…. tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao).

 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh:

Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số ……………/2019/NĐ-CP ngày…. tháng …. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.): ……………..

 1. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ……………………………..

Chúng tôi cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

– Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

  DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Trên đây là một số thông tin pháp lý liên quan đến thủ tục cấp GCN kinh doanh thể thao hoạt động Wushu. Trước khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu kỹ các quy định có liên quan để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận