Thủ Tục Cấp GCN Hoạt Động Lần Đầu Cho Chi Nhánh Của Tổ Chức KHCN

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ. Để thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh, tổ chức KHCN phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Những điều kiện đó là gì? Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh được thực hiện như thế nào? ACC sẽ trả lời thông qua bài viết Thủ tục cấp GCN hoạt động lần đầu cho chi nhánh của tổ chức KHCN.

Thủ Tục Cấp GCN Hoạt Động Lần Đầu Cho Chi Nhánh Của Tổ Chức KHCN
Thủ Tục Cấp GCN Hoạt Động Lần Đầu Cho Chi Nhánh Của Tổ Chức KHCN

1. Tổ chức khoa học và công nghệ là gì?

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Khoản 11 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013.

2. Chi nhánh của tổ chức KHCN là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ không có tư cách pháp nhân, không được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc. Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức KHCN

3.1. Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước:

 • Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Việc thành lập chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại chi nhánh.
 • Chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại 08/2014/NĐ-CP.

3.2. Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài:

 • Đáp ứng các điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước;
 • Là tổ chức khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động;
 • Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Khoa học và công nghệ 2013;
 • Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Việt Nam có nhu cầu;
 • Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Hồ sơ xin cấp GCN hoạt động lần đầu cho chi nhánh của tổ chức KHCN

4.1. Hồ sơ xin cấp GCN hoạt động lần đầu cho chi nhánh của tổ chức KHCN trong nước

Hồ sơ đăng ký được lập thành 02 (hai) bộ, bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động;
 • Quyết định thành lập chi nhánh;
 • Lý lịch của người đứng đầu chi nhánh;
 • Tài liệu chứng minh về nhân lực, trụ sở của chi nhánh;
 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

4.2. Hồ sơ xin cấp GCN hoạt động lần đầu cho chi nhánh của tổ chức KHCN nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ký;
 • Bản sao điều lệ tổ chức và hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của tổ chức, cá nhân thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Lý lịch tư pháp người đứng đầu chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;
 • Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đặt trụ sở của chi nhánh.

Các giấy tờ phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự.

5. Thủ tục cấp GCN hoạt động lần đầu cho chi nhánh của tổ chức KHCN

5.1. Thủ tục cấp GCN hoạt động lần đầu cho chi nhánh của tổ chức KHCN trong nước

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức khoa học và công nghệ  gửi hồ sơ đăng ký về Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở chi nhánh.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ và gửi trả kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện.

Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Thủ tục sau khi cấp GCN

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, tổ chức khoa học và công nghệ  được cấp phép phải gửi bản sao Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho mình.

5.2. Thủ tục cấp GCN hoạt động lần đầu cho VPĐD của tổ chức KHCN nước ngoài

– Bước 1:  Nộp hồ sơ

Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài gửi hồ sơ đăng ký đến  Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ và gửi trả kết quả

 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi văn phòng đại diện, chi nhánh đặt trụ sở.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản để tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trong quá trình xem xét hồ sơ xin cấp Giấy phép, nếu xét thấy cần thiết, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập.
 • Trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền yêu cầu tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài xuất trình các tài liệu liên quan để chứng minh nêu trong hồ sơ có thông tin cần làm rõ.
 • Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Bộ Khoa học và Công nghệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài và nêu rõ lý do.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận