Thủ Tục Cấp Điều Chỉnh GCN Đủ Điều Kiện Thương Nhân XNK LNG

Thương nhân thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin có thể xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG. Cùng tham khảo về trình tự thủ tục xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận được quy định cụ thể trong bài viết dưới đây.

Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.

Thủ Tục Cấp Điều Chỉnh GCN Đủ Điều Kiện Thương Nhân XNK LNG
Thủ Tục Cấp Điều Chỉnh GCN Đủ Điều Kiện Thương Nhân XNK LNG

1. Quy định pháp luật về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;
 • Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh gồm: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

2. Cụ thể, thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG được thể hiện như dưới đây:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

 • Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG đối với Giấy chứng nhận đã cấp có sự thay đổi nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định.

 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bộ Công thương kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ do thương nhân nộp, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì gửi cho thương nhân nộp hồ sơ phiếu tiếp nhận hồ sơ và thời gian hẹn trả kết quả.
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận cho thương nhân.

Bước 3: Trả kết quả

* Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG trong đó ghi nhận những nội dung mà thương nhân đã đăng ký thay đổi. Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG không thay đổi.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thương nhân nhận văn bản từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ – Bộ Công Thương;
 • Qua đường bưu điện;
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

3. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ quy định về Kinh doanh khí.
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi của thương nhân.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận.

6. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG chỉ được cấp điều chỉnh khi có sự thay đổi về một trong những hoặc những trường hợp sau tại Giấy chứng nhận, bao gồm: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
 • Thông tư số 168/2016/TT-BTCngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chínhvề Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

8. Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG


Mẫu số 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ………………………………… cấp ngày .... tháng .... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……………. theo quy định tại Nghị định số ... /2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ... /2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….
....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Thương nhân khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu  phải đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định.

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (788 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo