logo accACC
Hoài Thắm
 Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Cho Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài
Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Cho Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Bài viết hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo

1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

2. Một số lưu ý:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
 • Trong trường hợp doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được tiến hành khi doanh nghiệp đó đáp ứng đầy đủ điều kiện về mức vốn pháp định hoặc đáp ứng đầy đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề kinh doanh.
 • Cần xem danh mục các ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh quy định tại điều 6 Luật Đầu tư 2014.

3. Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

 • Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu trong trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện.
 • Một số tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện

4. Quy trình tiến hành bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

5. Thời gian thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

 • 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh thì phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

7. Hồ sơ thay đổi đăng ký đầu tư:

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì quy mô của dự án đầu tư của doanh nghiệp cũng được mở rộng hơn nên doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm:

 • Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định và Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên; của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh.
 • Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Phụ lục sửa đổi điều lệ doanh nghiệp.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án của doanh nghiệp đến thời điểm đề nghị thay đổi.
 • Văn bản uỷ quyền trong trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện.

8. Quy trình thay đổi đăng ký dầu tư:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

9.Thời gian thực hiện đối với thay đổi đăng ký đầu tư:

 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận