messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kinh tế là gì? [Chi tiết 2023]

Thỏa thuận là sự nhất trí chung (không bắt buộc phải được nhất trí hoàn toàn) được thể hiện ở chỗ không có một ý kiến đối lập của bất cứ một bộ phận nào trong số các bên liên quan đối với những vấn đề quan trọng và thể hiện thông qua một quá trình mà mọi quan điểm của các bên liên quan đều phải được xem xét và dung hóa được tất cả các tranh chấp. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC xin gửi tới quý khách hàng thông tin về Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng tiếng anh là gì? Mời khách hàng cùng theo dõi.

Luat Hanh Chinh La Gi Doi Tuong Dieu Chinh Cua Luat Hanh Chinh
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kinh tế là gì? [Chi tiết 2023]

1. Thỏa thuận là gì?

Thỏa thuận là sự nhất trí chung (không bắt buộc phải được nhất trí hoàn toàn) được thể hiện ở chỗ không có một ý kiến đối lập của bất cứ một bộ phận nào trong số các bên liên quan đối với những vấn đề quan trọng và thể hiện thông qua một quá trình mà mọi quan điểm của các bên liên quan đều phải được xem xét và dung hóa được tất cả các tranh chấp;

Thỏa thuận là việc các bên (cá nhân hay tổ chức) có ý định chung tự nguyện cùng nhau thực hiện những nghĩa vụ mà họ đã cùng nhau chấp nhận vì lợi ích của các bên.

2. Hình thức của thoả thuận

Bản thỏa thuận cũng là một dạng hình thức khác của hợp đồng được thể hiện bằng văn bản để trao đổi và bàn bạc về một vấn đề có liên quan tới hai hay nhiều bên cùng tham gia, tuy nhiên xét về mặt tính chất thì bản thỏa thuận thường là văn bản được thực hiện để bày tỏ nguyện vọng ý chí của một bên thể hiện dưới dạng bản thỏa thuận và các bên còn lại trong quan hệ liên quan đều đồng ý và phải thực hiện theo những điều đã thể hiện trong bản thỏa thuận.

Thỏa thuận có thể được thể hiện dưới dạng lời nói trực tiếp giữa các bên hoặc dưới dạng văn bản ( như hợp đồng- khi các bên đã thống nhất tiến tới giao kết hợp đồng với những điều khoản như đã thỏa thuận; hoặc biên bản thỏa thuận- khi các bên tiến hành gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc để đi đến thỏa thuận thống nhất và quá trình thỏa thuận đó giữa các bên được ghi nhận thành văn bản).

3. Giá trị pháp lý của thoả thuận

Hiện nay không có quy định cụ thể về biên bản thỏa thuận. Biên bản thỏa thuận cũng có thể hiểu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận về một vấn đề nào đó giữa các bên. Nhưng nhìn chung hợp đồng và bản thỏa thuận đều hình thành từ sự thoả thuận, thống nhất ý chí của các bên. Biên bản thoả thuận có giá trị pháp lý như hợp đồng và có giá trị chứng cứ khi các bên có tranh chấp khởi kiện ra tòa.

Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận của tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của tổ chức, cá nhân ủy quyền.

 4. Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng là gì?

Chấm dứt hợp đồng là kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ không có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và bên có quyền không thể buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ được nữa.

Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng kinh tế là biên bản ghi chép lại nội dung thỏa tuận chấm dứt hợp đồng giữa các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng.

5. Căn cứ chấm dứt hợp đồng được đưa ra đúng pháp luật

Các căn cứ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kinh tế được quy định như sau:

 • Các bên chấm dứt theo thỏa thuận đồng ý của các bên.
 • Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng để chấm dứt hợp đồng.
 • Bên chấm dứt hợp đồng chấm dứt hợp đồng do hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng.
 • Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo quy định của Luật thương mại 2005, Bộ luật dân sự 2015 để chấm dứt hợp đồng.

6. Các trường thỏa thuận hợp chấm dứt hợp đồng

– Chấm dứt trước thời hạn hợp đồng theo ý chí của các bên.

Có thể tại một sự kiện xảy ra khiến các bên không thể thực hiện hợp đồng, hoặc do mong muốn của một bên không muốn thực hiện nữa mà bên kia cũng chấp nhận.

– Chấm dứt trước thời hạn

Chỉ cần các bên đạt được thỏa thuận thì có thể chấm dứt bất cứ khi nào họ muốn. Thì họ có thể thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn. Nếu bên kia đồng ý thì chấm dứt hợp đồng. Nếu không, hợp đồng vẫn phải tiếp tục, nếu một bên tự ý dừng thực hiện sẽ phải bồi thường thiệt hại theo hợp đồng.

– Khi hoàn thành công việc

Hợp đồng đã được hoàn thành là trường hợp các bên đã thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng đã thỏa thuận

– Hợp đồng bị hủy bỏ

Một bên vi phạm hợp đồng và vi phạm đó là điều kiện hủy bỏ hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng

Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng

7. Hướng dẫn soạn thảo biên bản chấm dứt hợp đồng

Một biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kinh tế được coi là hợp lệ phải đáp ứng đúng yêu cầu về nội dung và hình thức về:

– Quốc hiệu – tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam: quốc hiệu phải được viết in hoa, in đậm; tiêu ngữ phải được viết in đậm và vị trí được đặt ở chính giữa phía trên cùng của khổ giấy A4

– Tên văn bản: BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG được viết in hoa

– Thời gian lập biên bản chấm dứt hợp đồng

– Thông tin các bên tham gia chấm dứt hợp đồng, bao gồm bên có quyền và bên có nghĩa vụ

– Việc chấm dứt hợp đồng dựa trên hợp đồng ký kết nào

– Nội dung chấm dứt hợp đồng

– Hiệu lực của biên bản chấm dứt hợp đồng

– Xác nhận của các bên tham gia chấm dứt hợp đồng

8. Mẫu biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kinh tế

Chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả biên bản thỏa thuận chấp dứt hợp dồng kinh tế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày ____/______/20… bởi Các Bên:

CÔNG TY TNHH ………………………………..

Trụ sở : Hà Nội, Việt Nam

Tel :

Fax :

Người đại diện theo pháp luật : Ông

Chức danh :

ÔNG (“Người Lao Động”)

Ngày sinh :

Số CMND :

Hộ khẩu thường trú :

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1.1 ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: Tổng cộng là ….. đồng

– Lương: – Trợ cấp khác:

– Trợ cấp thôi việc: – Ngày nghỉ phép:

Điều 2: Thỏa thuận khác

2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) bản tiếng Anh va tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (1) bản tiếng Anh va tiếng Việt để thực hiện.

2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền của HAI BÊN đã ký vào Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trên.

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH……………..

9. Các câu hỏi thường gặp.

Hợp đồng kinh tế là gì?

 • Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên kí kết về việc thực hiện các công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh, nội dung hợp đồng phải quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Điều kiện chấm dứt hợp đồng là gì?

 • Các bên chấm dứt theo thỏa thuận đồng ý của các bên.
 • Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng để chấm dứt hợp đồng.
 • Bên chấm dứt hợp đồng chấm dứt hợp đồng do hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng.
 •  Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo quy định của Luật thương mại 2005, Bộ luật dân sự 2015 để chấm dứt hợp đồng.

Nội dung mẫu công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế gồm những gì?

Nội dung của thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế hiện nay yêu cầu phải có đầy đủ các nội dung cơ bản như sau:

 • Về hình thức mẫu công văn bao gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế.
 • Về nội dung mẫu công văn chấm dứt hợp đồng kinh tế

Làm sao để đơn phương tự chấm dứt hợp đồng đúng luật?

Bộ luật dân sự 2015 quy định về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật là:

 • Việc thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng có cần cứu cụ thể theo quy định của pháp luật.
 • Nên có thông báo cho đối phương khi chấm dứt hợp đồng. Cần phải thông báo cho bên kia trước một khoảng thời gian nhất định. Khoản 2 Điều 428 BLDS 2015 quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại khi không thông báo việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Quý khách hàng có thể sẽ quan tâm: Thỏa thuận earn out là gì? [Chi tiết 2023]

Có thể bạn quan tâm: Thỏa thuận pháp lý là gì? [Chi tiết 2023]

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.635

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.680

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.731

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.878

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.669

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.513

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *