Thủ tục thành lập trung tâm khoa học công nghệ (2021)

logo accACC
Nguyen Vi

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển ngày càng lớn mạnh và phát triển như hiện nay thì việc thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khai thác và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ dường như đang trở thành xu hướng và dần phổ biến hơn rất nhiều. Thật không khó để bắt gặp các tổ chức khoa học công nghệ như: viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trạm quan trắc và đặc biệt là những trung tâm khoa học công nghệ. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thành lập trung tâm khoa học công nghệ hưng vẫn gặp vướng mắc về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm khoa học công nghệ thì có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu biết hơn về những quy định của pháp luật xoay quanh vấn đề này.

1.Trung tâm khoa học công nghệ là gì?

Trung tâm khoa học công nghệ là một trong những hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ. Theo đó, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ có thể được thể hiện dưới hình thức là trung tâm .

Trung tâm khoa học công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,.  

Nếu bạn muốn thành lập trung tâm khoa học công nghệ của mình thì cần phải thành lập Tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập là những tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức Việt Nam thành lập nên. 

2.Điều kiện thành lập trung tâm khoa học công nghệ

Để có thể thành lập trung tâm khoa học công nghệ bạn cần phải đáp ứng những điều kiện pháp luật quy định bao gồm các điều khoản sau:

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động
 • Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.
 • Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Người đại diện.
 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.
 • Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.
 • Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ.
 • Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.
 • Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).
 • Cam kết tuân thủ pháp luật.
 • Nhân lực khoa học và công nghệ
 • Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức. Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.
 • Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.


3.Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm khoa học, công nghệ

Để có thể thành lập  thành lập trung tâm khoa học công nghệ thì cần phải thực hiện việc thành lập theo trình tự, thủ tục  thành lập trung tâm khoa học, công nghệ theo quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP. Theo đó, các trung tâm khoa học công nghệ cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện việc thành lập trung tâm hướng nghiệp theo thủ tục sau:

 • Hồ sơ thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học:
 • Quyết định thành lập tổ chức khoa học – công nghệ
 • Điều lệ tổ chức hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ
 • Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học công nghệ
 • Hồ sơ cá nhân của nhân lực, người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ, bao gồm các giấy tờ như: bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân, các bằng cấp liên quan, bản sao lý lịch khoa học, bản sao quyết định bổ nhiệm,….
 • Bảng kê khai trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện hoạt động của trung tâm khoa học công nghệ
 • Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp các trang thiết bị cơ sở vật chất
 • Hồ sơ chứng minh sử dụng địa điểm của tổ chức khoa học công nghệ hợp pháp
 • Các giấy tờ pháp lý khác theo quy định phụ thuộc vào ngành nghề, hình thức tổ chức, hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ.
 • Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm khoa học công nghệ
 • Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan có ý kiến bằng văn bản và chịu trách nhiệm về nội dung theo chức năng quản lý của mình;
 • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ c và sao gửi Quyết định cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ c đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức được chấp thuận đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp không được chấp thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ tiến hành thành lập.
 • Lưu ý rằng thời gian cho việc thành lập trung tâm khoa học công nghệ, thành lập tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập do cá nhân, doanh nghiệp thực hiện có thể ngắn hơn.

Trên đây là những tư vấn của công ty luật ACC về những vấn đề pháp lý xoay quanh việc thành lập trung tâm khoa học công nghệ. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thực hiện việc thành lập trung tâm khoa học công nghệ nhưng vẫn còn đang phân vân không biết về điều kiện thành lập và gặp các vướng mắc về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm khoa học công nghệ thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận