Sửa Đổi, Bổ Sung GCN Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ

Cùng với việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, chuyển giao công nghệ cũng là một phương án hữu hiệu để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ hãy liên hệ Công ty ACC. CHúng tôi cung cấp dịch vụ Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Sửa Đổi, Bổ Sung GCN Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ
Sửa Đổi, Bổ Sung GCN Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ

I. Hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là Hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng sở hữu công nghiệp như bí quyết, kiến thức kỹ thuật về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, phần mềm máy tính, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật…

Việc chuyển giao công nghệ có thể thông qua hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự hoặc thông qua việc góp vốn bằng giá trị công nghệ trong các dự án đầu tư.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản và phải đăng ký hoặc xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu pháp luật có quy định.

1. Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Là bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương văn bản, bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên hợp đồng chuyển giao công nghệa, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao;
 • Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra;
 • Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ;
 • Phương thức chuyển giao công nghệ;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có);
 • Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ;
 • Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp;
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp;
 • Các thoả thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

Các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có quyền đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền làm cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

II. Thủ tục sửa đổi, bổ sung GCN đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Thủ tục:

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, nếu các bên có thỏa thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng, thì phải gửi hợp đồng bổ sung, sửa đổi đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng.

Như vậy, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, công ty bạn muốn sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì phải gửi hợp đồng bổ sung, sửa đổi đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng.

2. Đơn đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ:

(Ban hành theo Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh……

 1. CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:
 2. Bên giao công nghệ:

Tên (tổ chức/cá nhân): ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Tel:……………; Email: …………………………………………….….; Fax: …………………

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ……………………………………………………………..

Tên người đại diện: …………………………; Chức danh: ………………………………………

Số CMT/hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………

 1. Bên nhận công nghệ:

Tên (tổ chức/cá nhân): …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tel:…………………; Email: …………………………………………….; Fax: ………………

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ………………………………………………………………

Tên người đại diện: …………………………; Chức danh: ……………………………………..

Số CMT/hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………………..

 1. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CẤP ĐĂNG KÝ:
 2. Giấy chứng nhận đăng ký:

– Số GCN: ……………………………………………………………………………………………………….

– Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………………….

– Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên công nghệ: ……………………………………………………………………………………………….
 2. Nội dung chuyển giao công nghệ (nêu cụ thể nội dung chuyển giao: Bí quyết công nghệ, tài liệu kỹ thuật, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật và các đối tượng SHCN): ………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Sản phẩm của công nghệ chuyển giao:

– Sản phẩm (tên, ký mã hiệu sản phẩm): ……………………………………………………………….

– Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn VN hay tiêu chuẩn cơ sở, …):…………………………………………………………………………………………………………..

– Tỷ lệ xuất khẩu: ……………………………………………………………………………………………….

 1. Dạng chuyển giao công nghệ:

– Độc quyền                       □                      Không độc quyền                          □

– Được chuyển giao lại      □                      Không được chuyển giao lại         □

 1. Phạm vi lãnh thổ công nghệ được chuyển giao:

– Lãnh thổ được chuyển giao: ………………………………………………………………………………

– Vùng, miền được chuyển giao (miền Bắc, miền Trung, miền Nam): ………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ghi cụ thể địa bàn chuyển giao)

 1. Giá công nghệ chuyển giao:

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………………..

– Mức phí: …………………………………………………………………………………………………………

 1. Thời hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ: ………………………………………………………
 2. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ: ……………………………………..
 3. Số lần bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ: ………………………………….

– Sửa đổi, bổ sung lần 1: ……………………………………………………………………………………..

+ Nội dung sửa đổi, bổ sung: ………………………………………………………………………………..

+ Số GCN đăng ký sửa đổi, bổ sung: …………………………………………………………………….

– Sửa đổi, bổ sung lần 2: ………………………………………………………………………………………

+ Nội dung sửa đổi, bổ sung: ………………………………………………………………………………..

+ Số GCN đăng ký sửa đổi, bổ sung: ……………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

III. HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

– Nội dung sửa đổi, bổ sung (nêu cụ thể bổ sung, sửa đổi điều khoản nào trong hợp đồng chuyển giao công nghệ):

– Nội dung sửa đổi, bổ sung khác: …………………………………………………………………………

– Lý do sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ: …………………………………….

– Mức phí (nếu có – nêu rõ sự thay đổi phí chuyển giao công nghệ khi có sự sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ): ………………………………………………………………..

 1. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:

– Hợp đồng CGCN sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt, số lượng bản: ………………………….

– Hợp đồng CGCN sửa đổi, bổ sung bằng tiếng (nước ngoài), số lượng bản: ……………..

– Các văn bản khác:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp (nếu có).

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc thẩm quyền chấp thuận của cơ quan quyết định đầu tư (nếu có sử dụng vốn nhà nước).

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung).

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 1. CÁC BÊN

BÊN NHẬN

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

đối với chuyển giao công nghệ trong nước hoặc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Hoặc

BÊN GIAO

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

đối với chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài .

Trên đây là nội dung thủ tục sửa đổi, bổ sung GCN đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ công ty ACC để được tư vấn rõ hơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận