Soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư 2020

Ngày nay xã hội ngày một phát triển, nhu cầu mua nhà ở, đặc biệt nhà chung cư đang diễn ra rất sôi nổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian trực tiếp thực hiện việc mua chung cư nên pháp luật tạo ra chế định ủy quyền mua nhà chung cư cho chủ thể khác. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định cần thiết trong hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư theo quy định pháp luật 2020.

Soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư
Soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

 ACC là đơn vị chuyên cung cấp các quy định pháp lý cần thiết khi soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Khái niệm hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

          Hợp đồng: Theo quy định của tại Điều 385 Bộ Luật Dân Sự 2015, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

          Hợp đồng ủy quyền: Theo quy định tại Điều 562 Bộ Luật Dân Sự 2015, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên ủy quyền.

          Nhà chung cư: theo quy định của Luật nhà ở 2014 quy định nhà chung cư là có 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sỡ hữu riêng, phần sỡ hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm chung cư được xây dựng với mục đích để ở và chung cư được xây dựng có mục đich sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

          Như vậy: Hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư là sự thỏa thuận giữa một bên (bên ủy quyền) giao cho một bên khác (bên nhận ủy quyền) trong phạm vi được ủy quyền thực hiện việc mua chung cư theo ý chí và mong muốn của bên ủy quyền. Việc ủy quyền phải được thành lập thành văn bản (hợp đồng) có sự thống nhất giữa hai bên về các điều khoản, quyền và nghĩa vụ phải thực hiện trong hợp đồng ủy quyền đó và không trái với các quy định của pháp luật.

2. Quy định của pháp luật khi soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

          Trong quá trình soạn thảo, ký kết hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư thì việc xảy ra tranh chấp không mong muốn giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền là điều không thể tránh khỏi. ACC xin cung cấp thông tin pháp lý cần thiết khi giao kết hợp đồng ủy quyền mua chung cư nhằm hạn chế rủi ro xảy tranh chấp như sau:

 • Về hình thức: Hợp đồng ủy quyền mua chung cư phải được thành lập thành văn bản trên cở sở sự thỏa thuận của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền . Trong một tổ chức/doanh nghiệp việc ủy quyền chỉ cần giấy ủy quyền và đóng dấu của công ty.
 • Về nội dung: Nội dung của hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư  phải đảm bảo nguyên tắc không được ủy quyền những công việc trái pháp luật.
 • Về đối tượng: Đối tượng của hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư là công việc có thể thực hiện và được phép thực hiện. Người được ủy quyền thực hiện công việc trong phạm vi, nội dung ủy quyền. Trường hợp người được ủy quyền mua căn hộ chung cư thực hiện công việc vượt quá nội dung ủy quyền phải bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra.
 • Về thời hạn: Theo quy định tại Điều 563 BLDS 2015 thời hạn ủy quyền mua chung cư do các bên tự thỏa thuận, hoặc do pháp luật quy định. Nếu không có thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có thời hạn là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
 • Việc ủy quyền lại: Theo quy định tại Điều 564 BLDS 2015 bên được ủy quyền mua chung cư có thể có thể ủy quyền lại cho người thứ ba, nếu được sự đồng ý hoặc pháp luật có quy định . Hình thức hợp đồng ủy quyền lại cũng phải phù hợp với hợp đồng ủy quyền ban đầu. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm quy ủy quyền ban đầu.

3. Nội dung chính của hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư.

          Theo quy định của BLDS 2015 và căn cứ các văn bản có liên quan các chủ thể có quyền tự do thỏa thuận và ký kết hợp đồng ủy quyền mua nhà chưng cư, nhưng để xác định được quyền hợp pháp và tư cách chủ thể các bên cần đảm bảo các thông tin sau:

 • Chủ thể là cá nhân:
  • Họ và tên;
  • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
  • Địa chỉ thường trú;

          Nội dung này ghi chính xác theo chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ khẩu và cũng nên kiểm tra trước khi ký kết.

 • Chủ thể là tổ chức:
  • Tên tổ chức ;
  • Trụ sở ;
  • Giấy phép thành lập và người đại diện ;

          Các nội dung trên phải ghi chính xác theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp. Các bên nên xuất trình, kiểm tra các văn bản, thông tin này trước khi đàm phán, ký kết để đảm bảo hợp đồng ký kết đúng thẩm quyền.

 • Tên gọi của hợp đồng: Tên gọi của hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư thường được sử dụng theo tên gọi của nội dung ủy quyền.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Quyền của bên ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.
 • Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Quyền của bên nhận ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên nhận ủy quyền mua nhà chung cư;

 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định đã thỏa thuận.
  • Thù lao: Thù lao của hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư do các bên tự thỏa thuận. Nếu có ủy quyền thù lao thì cần ghi rõ thời gian và phương thức thanh toán.
  • Hiệu lực của hợp đồng ủy quyền mua chung cư: Khi hợp đồng ủy quyền mua chung cư thanh lập thành văn bản đúng với các quy định của pháp luật mà các bên không có thỏa thuận thuận về có hiệu lực thì mặc nhiên khi hợp đồng có hiệu lực khi hai bên cùng ký vào hợp đồng.
  • Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mua chung cư mà có phát sinh tranh chấp thì các bên thương lượng, hòa giải trên cở sở tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không hòa giải được thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật.
Soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư
Soạn thảo hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư

4. Mẫu hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…,ngày…tháng…năm…

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN MUA NHÀ CHUNG CƯ

(Số…/HĐMB-…)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản 2014;

Hôm nay,  ngày … tháng… năm…tại địa chỉ… chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền( Bên A)

          *BÊN A LÀ CÁ NHÂN

Họ và tên: …                                                                                     Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... do CA ... cấp ngày … tháng ... năm ...

Nơi cư trú hiện tại: ...

Số điện thoại liên hệ: …

          *BÊN A LÀ TỔ CHỨC

Tên công ty: …

Địa chỉ trụ sở: …

Giấy CNĐKDN/MST số: … do Sở Kế hoạch đầu tư … cấp ngày … tháng … năm …

Số điện thoại: ...                                                                                Fax/email (nếu có): …

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ...                                    Sinh năm: …

Chức vụ: …

Căn cứ đại diện: …

Địa chỉ thường trú: …

Nơi cư trú hiện tại: …

Số điện thoại liên hệ: …

 Số TK: …                                          Chi nhánh: …                      Ngân hàng: …

Bên nhận ủy quyền( Bên B)

          *BÊN B LÀ CÁ NHÂN

Họ và tên: …                                                                                     Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... do CA ... cấp ngày … tháng ... năm ...

Nơi cư trú hiện tại: ...

Số điện thoại liên hệ: …

          *BÊN B LÀ TỔ CHỨC

Tên công ty: …

Địa chỉ trụ sở: …

Giấy CNĐKDN/MST số: … do Sở Kế hoạch đầu tư … cấp ngày … tháng … năm …

Số điện thoại: ...                                                                                Fax/email (nếu có): …

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ...                                    Sinh năm: …

Chức vụ: …

Căn cứ đại diện: …

Địa chỉ thường trú: …

Nơi cư trú hiện tại: …

Số điện thoại liên hệ: …

 Số TK: …                                          Chi nhánh: …                      Ngân hàng: …

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ ỦY QUYỀN

Ngày ……….. ông/bà ……… và ông/bà …….. đã ký hợp đồng ủy quyền mua căn hộ chung cư số: ………, quyển số: …………… tại Văn phòng Công chứng/Phòng Công chứng …………….. (Địa chỉ trụ sở:……………………….)  ủy quyền cho Bên A (ông/bà ……………..) toàn quyền và nhân danh ông/bà …….…………. thực hiện các công việc sau:

– ……………………

– ……………………

ĐIỀU 2.  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền mua nhà chung cư là ..................…… kể từ ngày .......... tháng ……. năm ……….

ĐIỀU 3. THÙ LAO ỦY QUYỀN

Thù lao hợp đồng ủy quyền mua nhà chung cư (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao như sau;

………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
 3. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
 4. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.
 5. Bên A có các quyền sau đây:
 6. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
 7. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
 8. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền mua nhà chung cư và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
 3. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
 4. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
 5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

 1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 2. Bên B có các quyền sau đây:
 3. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền.
 4. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

ĐIỀU 6. LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Lệ phí chứng thực Hợp đồng ủy quyền mua chung cư này do bên ............ chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mua chung cư mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng ủy quyền mua chung cư này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 3. Các cam đoan khác….
Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (965 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo