Soạn thảo hợp đồng sửa chữa tàu theo quy định 2021

Soạn thảo hợp đồng sửa chữa tàu
Soạn thảo hợp đồng sửa chữa tàu

Tàu biển là tài sản có giá trị lớn. Do đó, khi xảy ra tình trạng hỏng hóc, cần sửa chữa, chủ tàu cần tìm đến cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu và giao kết hợp đồng sửa chữa tàu. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về soạn thảo hợp đồng sửa chữa tàu.

1. Hợp đồng sửa chữa tàu biển là gì?

Về bản chất, hợp đồng sửa chữa tàu biển, mà phổ biến hơn là hợp đồng sửa chữa tàu thủy là một loại hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa công ty kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu với chủ tàu, theo đó, công ty kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu cung cấp dịch vụ sửa chữa và chủ tàu trả thù lao sửa chữa theo thỏa thuận của hai bên.

2. Hình thức hợp đồng sửa chữa tàu biển

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Để hợp đồng sửa chữa tàu biển có giá trị bằng chứng cao, tránh các rủi ro, tranh chấp phát sinh, hợp đồng nên lập thành văn bản.

3. Nội dung hợp đồng sửa chữa tàu biển

Nội dung hợp đồng sửa chữa tàu biển do các bên thỏa thuận nhưng thường có các thông tin dưới đây:

  • Thông tin của các bên
  • Đối tượng của hợp đồng
  • Yêu cầu về chất lượng sản phẩm
  • Thời gian sửa chữa
  • Giá và phương thức thanh toán
  • Nghiệm thu
  • Bảo hành
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
  • Hiệu lực của hợp đồng

4. Mẫu hợp đồng sửa chữa tàu thủy/tàu biểu

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA TÀU THỦY/TÀU BIỂN

Số:_____________

 Hợp đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Nhận Sửa Chữa:…

Trụ sở chính: …

Địa chỉ:…

Điện thoại:…                                                        Fax: …

Đại diện bởi:…                                                     Chức vụ:…

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Chủ Tài Sản:…

Địa chỉ:…

Điện thoại:…                                                        Fax:…

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ (“Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp Đồng

1) Tên loại ô tô cần sửa chữa:…

2) Những bộ phận hư hỏng cần sửa chữa, phục hồi:…

3) Những bộ phận cần thay thế phụ tùng khác:…

Điều 2: Yêu cầu chất lượng sản phẩm

1) Bộ phận: …(tên bộ phận hư hỏng)

Yêu cầu:… (mức chất lượng cần đạt sau khi sửa chữa)

Điều 3: Về vật tư

1) Vật tư cũ, hư hòng không sử dụng được tháo ra từ … do bên A thu hồi.
2) Bên A (B) có trách nhiệm cung ứng vật tư, phụ tùng thay thế và phải chịu trách nhiệm về vật tư đó.

3) Thời gian cung cấp vật tư trong…ngày, bắt đầu từ ngày…. đến ngày… (trong thời hạn hợp đồng).

Điều 4: Thời gian sửa chữa

1) Bên A có trách nhiệm hoàn tất công việc sửa chữa toàn bộ … trong thời gian là …ngày (tháng).

2) Nếu có khó khăn về vật tư hoặc gặp hoàn cảnh đột xuất không thể khắc phục thì bên B báo cho bên A xin kéo dài thêm một thời gian cần thiết, nếu bên A không được thông báo bên B mà giao nghiệm thu chậm, coi như vi phạm hợp đồng.

Điều 5: Giá cả

1) Giá vật tư:….

2) Đơn giá ngày công của một công nhân kỹ thuật trong sửa chữa là …đồng/ngày.
3) Khi giá thị trường có biến động thì giá vật tư và giá ngày công của công nhân kỹ thuật sẽ được tính lại theo mặt bằng giá mới của thị trường vào thời điểm bàn giao nghiệm thu.
4) Lập bản chiết tính vật tư, nhân công cần phải sử dụng cho việc sửa chữa
Tổng chi phí: (Bằng chữ) …..

Điều 6: Nghiệm thu

1) Bên B có quyền mời cơ quan giám định chuyên môn hoặc chuyên gia giúp cho mình kiểm tra chất lượng sửa chữa vào thành phần ban nghiệm thu.

2) Bên A có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động nghiệm thu theo hai đợt. Đợt 1 khi đạt 50% giá trị hợp đồng và đợt 2 khi hoàn tất (nếu công việc đơn giản, thực hiện trong thời gian ngắn thì nghiệm thu một lần).

Điều 7: Bảo hành

1) Thời gian bảo hành kết quả sửa chữa….

(dựa theo quy định của Nhà nước, nếu không có thì hai bên tự thỏa thuận).

2) Trong thời hạn bảo hành nếu bên B phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho bên A biết để cùng nhau xác minh. Việc xác minh phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản. Hai bên có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời gian sửa chữa.

3) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo, nếu bên A không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót và có trách nhiệm sửa chữa sai sót đó.

4) Nếu sai sót không được sửa chữa hoặc việc sửa chữa kéo dài dẫn đến những thiệt hại khác trong kế hoạch sử dụng…… thì bên B có quyền phạt bên A vi phạm hợp đồng là …..% giá trị bộ phận hư hỏng và bắt bồi thiệt hại như trường hợp không thực hiện hợp đồng.

Điều 8: Thanh toán

Thời hạn thanh toán: …

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A theo các thông tin dưới đây:

Chủ tài khoản  :…

Tài khoản số    :…

Tại Ngân hàng :…

Địa chỉ Ngân hàng:…

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).
Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì tranh chấp được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp Đồng này sẽ được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ …bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là một số thông tin và mẫu hợp đồng sửa chữa tàu biển. Khi xác lập hợp đồng, các bên cần chú ý quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi, tránh phát sinh tranh chấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận