Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán sơn (Thủ tục 2024)

Sơn là lớp phủ hoàn thiện trên các vật liệu khác nhau của vô vàn các đồ vật. Rất nhiều các cấu trúc, đồ vật hiện diện trong cuộc sống và xung quanh chúng ta như các bức tường, cửa lớn, cửa sổ của nhà chúng ta, các thiết bị gia dụng, bàn ghế rồi xe hơi, điện thoại di động, máy tính v.v..  Kể cả những công trình lớn như cầu đường, nhà máy thủy điện, dàn khoan dầu khí, nhà máy lọc dầu, bồn chứa xăng dầu hay các đường ống dẫn cũng cần các lớp sơn để bảo vệ và duy trì thời gian sử dụng của chúng. Với nhu cầu sử dụng cao trong đời sống xã hội, việc mua bán sơn chất lượng là điều cần thiết. Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán sơn, ràng buộc pháp lý giữa các bên nhằm mang đến sự minh bạch, rõ ràng, tin tưởng trong quá trình giao dịch.

Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Sơn
Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Sơn

1. Các bước soạn thảo hợp đồng mua bán sơn

Bước 1: Tìm kiếm mẫu được quy định (nếu có), tham khảo những quy định của pháp luật hiện hành về hình thức và nội dung của hợp đồng;

Bước 2: Sắp xếp Điều khoản của hợp đồng sao cho phù hợp;

Bước 3: Soạn thảo nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật;

Bước 4: Kiểm tra lại nội dung, chỉnh sửa và hoàn thiện hợp đồng.

2. Mẫu hợp đồng mua bán sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SƠN

Số     /20……/HĐMBS 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ......, tại ........................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại: ..........................................................................................................

Đại diện bởi: Ông (bà) ..........................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................

Mã số thuế: ..........................................................................................................

Tài khoản số: .......................................................................................................

Ngân hàng: .........................................................................................................

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN BÁN: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................

Đại diện bởi: .......................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................  Giám đốc: ..............................

Mã số thuế: .........................................................................................................

Tài khoản số: .......................................................... Tại ngân hàng: ......................

Sau đây gọi tắt là Bên B

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

                                                                                                            Đơn vị tính: 1000đồng

STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8 Cộng tiền hàng       Bằng chữ:

 

9 Thuế GTGT (   %)        
10 Tổng tiền thanh toán        

Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá  trị gia tăng.

Hàng hoá do Bên B cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhận hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: ............. tháng kể từ ngày .................... đến hết ngày ....................

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Tổng số tiền Bên A phải Thanh toán cho Bên B là: ...................................đồng/lô hàng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………...)

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 1. Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:

 • Lần 1: ...................................................... tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.
 • Lần 2: .................... giá trị còn lại, sau ................................. ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết)

 1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên B chuyển giao tài sản cho Bên A tại ........................................trong thời hạn .......................ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Bên B chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên B cung cấp cho tới khi hàng đến...........................
 2. Bên B có nghĩa vụ giao hàng cho Bên A tại .......................................................
 3. Bên B có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Bên A có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của Bên B đến nơi tiếp nhận hàng hóa của bên A
 2. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 3. Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 4. Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên B vận chuyển hàng hoá đến ..................................

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ............ ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Đối với Bên Bán:
 • Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.
 1. Đối với bên mua:
 • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
 2. Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 3. Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC THI HÀNH

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.
 2. Hợp đồng này được lập thành ......... bản, mỗi Bên giữ ................. bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Những câu hỏi thường gặp

Đặc điểm của hợp đồng?

Chủ thể: tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sơn

Đối tượng: nguyên tắc ứng xử trong khi thực hiện hợp đồng mua bán sơn

Không bắt buộc công chứng

Mục đích của hợp đồng?

Quy định chung những quy định, nguyên tắc khi thực hiện hợp đồng mua bán sơn. Sử dụng hợp đồng này làm cơ sở cho xác lập nhiều hợp đồng mua bán sau này

Điều kiện kinh doanh sơn?

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn trong kinh doanh hóa chất; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ thuật, yêu cầu về chuyên môn trong kinh doanh hóa chất.

Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn hoá học trong Hợp đồng mua bán sơn?

Tiêu chuẩn sơn tường xây dựng hiện nay được áp dụng theo TCVN 9404 ban hành vào năm 2012. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ TCXDVN 321 năm 2004 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm biên soạn và Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (589 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo