Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Dầu Nhớt Cập Nhật Quy Định 2024

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Bài viết sau đây ACC xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về soạn thảo hợp đồng mua bán dầu nhớt cập nhật quy định năm 2023 cụ thể như sau:

Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Dầu Nhớt
Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Dầu Nhớt

1. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Thương mại năm 2005.

2. Hợp đồng là gì?

Có rất nhiều các khái niệm về hợp đồng được đưa ra, tuy nhiên về cơ bản Hợp đồng là văn bản thể hiện ý chí và nguyện vọng của các bên một cách chi tiết và đầy đủ nhất, đó là cách tốt nhất để giảm thiểu những bất đồng và tranh chấp giữa các bên (cá nhân hoặc pháp nhân) về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Thông thường là những loại hợp đồng cụ thể trong các lĩnh vực như: Hợp đồng lao động, hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế… Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì các bên buộc phải đưa ra tòa án hoặc trọng tài thương mại và hợp đồng chính là căn cứ để phân giải và tuyên án.

3. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán

 • Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.
 • Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.
 • Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

4. Hình thức của hợp đồng mua bán dầu nhớt

Theo quy định tại Điều 24 Luật Thương mại năm 2005 thì:

“Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

 1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

Như vậy, pháp luật không có quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng mua bán dầu nhớt, theo quy định chung về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa có thể hiểu rằng hình thức của hợp đồng mua bán dầu nhớt có thể thể hiện bằng lời nói, bằng lời nói hoặc xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của các bên một cách tuyệt đối cũng như dễ chứng minh trong quá trình sảy ra tranh chấp thì khi thực hiện hợp đồng các bên nên thể hiện bằng văn bản.

5. Mẫu hợp đồng mua bán dầu nhớt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số     /20……/HĐMB

 

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày    tháng        năm 20…., tại …………. Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (sau đây gọi tắt là bên A):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện bởi: Ông

Chức vụ:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Ngân hàng

BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện bởi:

Chức vụ:                    Giám đốc Công ty.

Mã số thuế:

Tài khoản số:            Tại ngân hàng:

 

Bên A và B sau khi thỏa thuận và hai bên đi đến thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

                                                                                                            Đơn vị tính: 1000đồng

STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1
2
3
4
5
6
7
8 Cộng tiền hàng Bằng chữ:
9 Thuế GTGT (   %)
10 Tổng tiền thanh toán

Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: ………………tháng kể từ ngày                          đến hết ngày                .

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là:               đồng/ lô hàng

(Bằng chữ:                            ngàn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:

Lần 1: ……………. tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.

Lần 2: …………….. giá trị còn lại, sau ………………………ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên bán chuyển giao tài sản cho Bên mua tại…………….. trong thời hạn ………………….. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

 • Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến ……………………
 • Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại ………………………..
 • Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của mình đến …………………………………
 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 • Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến ……………………………………………….

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau …………. ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Đối với Bên Bán:

 • Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

Đối với bên mua:

 • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
 • Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
 • Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành ……. bản, mỗi Bên giữ ………… bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                            ĐẠI DIỆN BÊN MUA

6. Những câu hỏi thường gặp.

Vai trò hợp đồng mua bán dầu nhớt?

Hợp đồng mua bán dầu nhớt, dầu diesel, các sản phẩm xăng dầu có liên quan. Xăng dầu là nhiên liệu chủ đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, xăng dầu lại không phải tài nguyên vô hạn vì thế việc khai thác, mua bán và sử dụng được quy định kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Dầu nhớt cũng là một sản phẩm của xăng dầu, thông thường được dùng để bôi trơn các động cơ máy móc, giúp chúng hoạt động trơn tru, giảm tải tiêu hao nhiên liệu và tăng tuổi thọ cho động cơ.

Việc mua bán dầu nhớt có thể là giữa các đại lý với khách hàng hoặc cơ sở sản xuất với đại lý, việc có cần thiết phải sử dụng hợp đồng hay không cũng dựa vào nhu cầu của mỗi bên. Trong một số trường hợp, quý khách có thể tham khảo mẫu văn bản dưới đây của chúng tôi.

Các hình thức hợp đồng mua bán dầu nhớt thương mại quốc tế là gì?

Hình thức hợp đồng được quy định rất khác nhau trong pháp luật của các quốc gia và pháp luật quốc tế.
Điều 96 của Công ước Viên 1980 quy định tôn trọng hình thức hợp đồng bằng văn bản;
Điều 27 Luật thương mại Việt Nam 2005 thì mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Quy định này giúp các bên có thể tránh được được tối đa các hậu quả pháp lý bất lợi, những rủi ro và tranh chấp không đáng có cũng như các thiệt hại có thể xảy ra.

Lợi ích khi sử dụng dịch soạn thảo hợp đồng dầu nhớt của ACC?

ACC với đội ngũ chuyên gia tư vấn pháp luật có kinh nghiệm dày dặn, kiến thức chuyên sâu, đảm bảo năng lực giải quyết triệt để các vướng mắc về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất

Đội ngũ luật sư có kinh nghiệm xử lý các vụ án, vụ việc tranh chấp là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi luật sư phát hiện được những lỗ hổng trong những điều khoản đã xây dựng của hợp đồng;

Do vậy, việc sử dụng luật sư để xây dựng và rà soát hợp đồng là điều tối quan trọng. Kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mỗi luật sư sẽ là thước đo chuẩn mực cho hoạt động tư vấn và soạn thảo hợp đồng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (559 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo