Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Giữa Hai Công Ty Cập Nhật 2024

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là đòi hỏi sự đầu tư hơn nữa đối với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị trường. Để đảm bảo phát triển các sản phẩm, dịch vụ khi tung ra thị trường thì tài chính sẽ là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu.

Để đảm bảo về mặt tài chính nhằm phát triển hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức thường sẽ cùng nhau góp vốn để đầu tư nhằm mục đích phát triển kinh doanh, tạo ra lợi nhuận.

Với bài viết này ACC sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin về hợp đồng góp vốn giữa hai công ty.

Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Giữa Hai Công Ty
Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Giữa Hai Công Ty

1. Khái niệm:

 • Góp vốn là sự đóng góp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau để tiến hành hợp tác kinh doanh. Do liên quan đến quyền và lợi riêng nên việc này có nhiều vấn đề phức tạp và có thể phát sinh những tranh chấp về sau.
 • Hợp đồng góp vốn là hợp đồng sẽ được ký kết giữa các bên có thể là cá nhân hoặc tổ chức để thỏa thuận về việc cùng thực hiện việc góp vốn để thực hiện một dự án kinh doanh nào đó nhằm tạo ra lợi nhuận cũng như phân chia lợi nhuận. Vốn góp ở đây có thể là vật chất, tài sản, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Đặc điểm của hợp đồng góp vốn giữa hai công ty

 • Hợp đồng góp vốn phải được lập thành văn bản

Hợp đồng góp vốn là hợp đồng có thể có nhiều bên công ty tham gia, các chủ thể tham gia với mục đích hợp tác góp vốn để cùng làm một công việc. Hợp đồng góp vốn phải lập thành văn bản vì:

  • Đây là hợp đồng có sự đóng góp tài sản và/hoặc công sức của nhiều chủ thể.
  • Hợp đồng có thời hạn theo chu kỳ sản xuất kinh doanh.
  • Có thể có sự thay đổi chủ thể trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (có sự ra nhập hay rút bớt thành viên hợp tác).
  • Có sự đại diện của các công ty trong việc xác lập, thực hiện giao dịch với bên thứ ba.

Hình thức bằng văn bản của hợp đồng góp vốn có thể có thêm người làm chứng hoặc các bên thoả thuận lựa chọn hình thức công chứng. Nếu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất thì bên cạnh hợp đồng góp vốn phải lập thành văn bản, có công chứng thì các bên phải đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013.

 • Hợp đồng góp vốn là hợp đồng song vụ

Hợp đồng góp vốn là hợp đồng song vụ, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ với nhau.

 • Hợp đồng góp vốn là hợp chia sẻ lãi hoặc lỗ

Sau khi giao kết hợp đồng, các bên phải đóng góp vốn để thực hiện công việc thoả thuận và trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lợi nhuận thì chia cho các thành viên theo thoả thuận. Nếu thua lỗ thì các bên đều phải gánh chịu theo phần đóng góp của mình vào hợp đồng góp vốn.

 • Hợp đồng góp vốn là hợp đồng đa phương

Số lượng các chủ thể trong hợp đồng góp vốn là không giới hạn, có thể bao gồm hai hoặc nhiều công ty cùng có quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau, tuỳ theo quy mô dự án hợp tác cũng như nhu cầu, kỹ năng và mong muốn của các nhà đầu tư.

3. Nội dung cơ bản của Hợp đồng góp vốn giữa hai công ty

 • Chủ thể tham gia góp vốn

Chủ thể tham gia góp vốn là hai hay nhiều công ty với nhau. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó sẽ đại diện giao kết hợp đồng và chịu trách nhiệm với số vốn được ủy quyền.

 • Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định của Luật Đất đai; góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí mật kỹ thuật phải tuân theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ;

 • Phạm vi và mục tiêu kinh doanh sau khi góp vốn

Tuỳ theo loại sản phẩm và vị trí kinh doanh mà các bên đưa ra phạm vi và mục tiêu kinh doanh khác nhau. Các bên có thể tham khảo nội dung sau:

  • Các bên nhất trí cùng nhau hợp tác góp vốn kinh doanh trong việc khai thác địa điểm kinh doanh Số ……, đường...., Quận/Huyện...., Tỉnh/thành phố.... thuộc quyền quản lý của ......................
  • Mục tiêu của hợp đồng góp vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và phát huy tối đa nguồn lực của mỗi bên nhằm xây dựng chuỗi cửa hàng bán buôn và bán lẻ các sản phẩm.
  • Phạm vi hợp tác kinh doanh: Hai Bên hợp tác cùng điều tra, nghiên cứu thị trường, nhu cầu, thị hiếu khách hàng, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 • Thời gian góp vốn

Thời gian góp vốn do các bên thoả thuận. Hết thời gian góp vốn, các bên có thể gia hạn hoặc chấm dứt góp vốn theo thoả thuận ban đầu. Việc gia hạn thời gian phải được lập thành văn bản và là bộ phận không thể tách rời đối với Hợp đồng góp vốn.

 • Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh
  • Góp vốn

Các bên thoả thuận góp vốn của các bên. Có thể là hai bên góp vốn bằng tài sản của công ty. Hoặc Một bên góp vốn về hàng hoá,… một bên góp vốn bằng chi phí phân phối, vận chuyển,…. Ví dụ:

   • Một bên góp vốn bằng toàn bộ giá hàng hóa, chi phí thiết kế, in ấn các sản phẩm kinh doanh phù hợp với yêu cầu địa điểm kinh doanh (Bảng danh mục hàng hóa và định giá giá trị của từng sản phẩm do bên đó góp sẽ được hai bên thống nhất lập thành văn bản không tách rời hợp đồng). Bao gồm toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm kinh doanh.
   • Bên còn lại góp vốn bằng việc trực tiếp cải tạo, thiết kế và xây dựng lại (nếu có) cho toàn bộ mặt bằng phục vụ hoạt động tại địa điểm kinh doanh (Bảng chi phí vật tư và nhân công thực hiện do hai bên thống nhất và lập thành văn bản không tách rời hợp đồng).
  • Phân chia kết quả kinh doanh

Các bên thoả thuận về việc phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ và thời điểm chia lợi nhuận, ví dụ như:

   • Lợi nhuận từ hoạt động thực hiện kinh doanh, phân phối, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm tại địa điểm kinh doanh sẽ được phân chia theo căn cứ theo tỷ lệ giá trị phần vốn góp của mỗi bên tính đến thời điểm phân chia lợi nhuận trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
   • Thời điểm chia lợi nhuận được xác định vào ngày cuối cùng của mỗi Quý của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: …../…../20...
 • Chi phí hoạt động kinh doanh sau khi góp vốn

Có thể bao gồm:

  • Tiền nhập hàng hóa đầu vào (Được xác định dựa trên hợp đồng đã ký và biên bản giao hàng của nhà phân phối đến địa điểm kinh doanh);
  • Lương nhân viên;
  • Chi phí điện, nước;
  • Khấu hao tài sản;
  • Chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
  • Chi phí khác do hai bên thỏa thuận bằng biên bản.
 • Các nguyên tắc tài chính kế toán

Các bên thoả thuận về nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Thoả thuận về bên hoạch toán, quyết toán. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

 • Ban điều hành hoạt động kinh doanh

Các bên sẽ thỏa thuận thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh (có thể do các bên đề cử hoặc lựa chọn). Ban điều hành được phân chia chức vụ cụ thể. Nhiệm vụ của ban điều hành cho thể là:

  • Xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai cụ thể hàng tháng/quý và định hướng kế hoạch phát triển hàng và thông qua Lãnh đạo các bên.
  • Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các kế hoạch và chương trình đã đề ra.
  • Thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo các bên.
  • Lập các báo cáo định kỳ về các công việc đang thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí cho các hoạt động đó.
  • Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhân viên trong trung tâm phân phối.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên

Tuỳ theo tài sản, hình thức góp vốn mà các bên thoả thuận quyền và nghĩa vụ cho nhau. Có thể tham khảo một số nội dung sau:

  • Thực hiện quyền bán buôn các sản phẩm;
  • Tìm kiếm đối tượng khách hàng phù hợp phục vụ cho hoạt động buôn bán;
  • Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh;
  • Có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành quá trình kinh doanh;
  • Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động cán bộ, nhân viên tại địa điểm kinh doanh. Lên kế hoạch Trả lương và các chế độ khác cho công nhân, cán bộ làm việc tại địa điểm kinh doanh;
  • Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình kinh doanh;
  • Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định tài chính của trung tâm phân phối tại địa điểm kinh doanh;
  • Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh.
  • Phối hợp cùng xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết theo tháng/Quý/Năm tài chính.
 • Hiệu lực hợp đồng góp vốn và việc sửa đổi và chấm dứt thoả thuận góp vốn, Điều khoản chung và hiệu lực của Hợp đồng

Các bên thoả thuận theo quy định của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng góp vốn, chấm dứt Hợp đồng và Quy định về các điều khoản chung cũng như hiệu lực của Hợp đồng.

4. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cần cung cấp những hồ sơ như sau:

  • Giấy tờ tuỳ thân của thành viên, đại diện công ty: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng.
  • Các giấy tờ liên quan đến dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn giữa hai công ty do ACC hướng dẫn.

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn giữa hai cá nhân của ACC

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn giữa hai công ty. ACC sẽ lên kế hoạch soạn thảo hợp đồng, tư vấn và giải thích hợp đồng cho các bên.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục công ty cần thực hiện sau khi soạn thảo hợp đồng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (408 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo