Soạn Thảo Hợp Đồng Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Cho thuê doanh nghiệp tức là chuyển giao quyền chiếm hữu và sử dụng toàn bộ doanh nghiệp cho người khác trong một thời gian nhất định để thu một khoản tiền nhất định gọi là tiền thuê. Vậy hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân có những nội dung gì? Bài viết cung cấp thông tin, dich vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân (cập nhật năm 2020).

Soạn Thảo Hợp Đồng Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân
Soạn Thảo Hợp Đồng Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp:
  • Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần; phần vốn góp trong công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2. Quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Quyền cho thuê doanh nghiệp

 • Cho thuê doanh nghiệp tức là chuyển giao quyền chiếm hữu; sử dụng toàn bộ doanh nghiệp cho người khác trong một thời gian nhất định để thu một khoản tiền nhất định gọi là tiền thuê. Ở Việt Nam hiện nay, pháp luật chỉ qui định việc cho thuê với Doanh nghiệp tư nhân và Công ty nhà nước mà thôi.
 • Cho thuê doanh nghiệp là cho thuê toàn bộ tài sản trong doanh nghiệp; bao gồm tài sản hữu hình và vô hình như nhà xưởng, máy móc, nguồn nhân lực, vốn, kể cả tư cách;những vấn đề liên quan đến thương hiệu của doanh nghiệp đó.
 • Cho thuê doanh nghiệp là quyền mà pháp luật trao cho chủ Doanh nghiệp tư nhân. Việc có cho thuê hay không; lựa chọn ai để cho thuê; giới hạn phạm vi quyền lợi trách nhiệm đối với hoạt động của doanh nghiệp như thế nào hoàn toàn theo sự thỏa thuận trên cơ sở quyền tự quyết của chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc cho thuê doanh nghiệp không làm thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 • Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên, pháp luật khuyến khích sự thỏa thuận và quy định chi tiết trong hợp đồng cho thuê doanh nghiệp về trách nhiệm và quyền lợi cụ thể của chủ sở hữu và người thuê đối với kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân.

Quy định pháp luật về cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình; nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.
 • Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

3. Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 • Hợp đồng cho thuê doanh nghiệp chắc chắn không phải là hợp đồng cho thuê tài sản thông thường. Bởi vì doanh nghiệp bên cạnh tài sản thì kèm theo nó là nghĩa vụ (kế toán doanh nghiệp gọi là bên nợ). Việc xác định rõ ràng yếu tố này đặc biệt khó khăn đặc biệt đối với các khoản nợ không xác định được trước; các khoản nợ đối với nhà nước. Việc khó xác định chính xác các khoản nợ sẽ dễ dẫn đến tranh chấp sau này. Bên cạnh đó còn trách nhiệm đối với môi trường và xã hội xung quanh phát sinh trong thời gian thuê.
 • Hợp đồng cho thuê này là hợp đồng cho thuê quyền sử dụng tài sản (tài sản bao gồm cố định; lưu động; hữu hình và vô hình) trong khoảng thời gian xác định. Bản chất của hợp đồng này là hợp đồng dân sự, bên cho thuê có nghĩa vụ và quyền lợi theo hợp đồng.
 • Hợp đồng đã được ký kết chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người thuê có quyền và chịu trách nhiệm theo hợp đồng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

4. Mẫu hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân cập nhật 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Hôm nay, ngày ……….  tháng ……  năm ………….  tại ………………………………………..

 • Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên: …………………………………………………………………………….. Giới tính: …………

Sinh ngày: ………………………….. Dân tộc: …………………… Quốc tịch: ………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………….  do …………………  cấp ngày: ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ (Bên B):

Họ và tên: …………………………………………………………………………….. Giới tính: …………

Sinh ngày: ………………………….. Dân tộc: …………………… Quốc tịch: ………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………….  do …………………  cấp ngày: ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………

Cùng thoả thuận và nhất trí ký kết Hợp đồng cho thuê với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……… do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư ……….  cấp ngày …………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………  Fax: ……………………..

Website: ……………………………………………………..  Email: ………………………………………

Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………….

Vốn đầu tư ban đầu: ……………………………….

ĐIỀU 2. GIÁ THUÊ

Giá cho thuê  là…………………………..(bằng chữ: ………………………………………………….).

Các khoản chi phí thuộc về việc thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp do Bên B thanh toán.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN 

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………

Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán: …………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN 

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1.1. Bên A có quyền nhận đủ và đúng thời hạn số tiền thuê quy định tại Điều 2 Hợp đồng này;

4.1.2. Bên A có nghĩa vụ bàn giao Doanh nghiệp cho Bên B bao gồm: Giấy tờ sổ sách chứng từ, con dấu liên quan đến Doanh nghiệp; tài sản của doanh nghiệp;

4.1.3. Trong trường hợp Bên A không bàn giao đủ các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp mà gây thiệt hại cho Bên B thì Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;

4.1.4. Bên A có trách nhiệm thông báo việc cho thuê doanh nghiệp cho các cơ quan Nhà nước hữu quan và các đối tác cũng như khách hàng có liên quan;

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.2.1. Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cũng như các giấy tờ, sổ sách, tài liệu, hoá đơn, chứng từ, con dấu cần thiết và tài sản của doanh nghiệp.

4.2.2. Bên B có quyền yêu cầu Bên A giúp đỡ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đó của Doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết mà nếu không có sự tham gia của Bên A thì việc giải quyết sẽ gặp khó khăn;

4.2.3. Ngay khi Hợp đồng có hiệu lực và hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết, Bên B có quyền chính thức tiếp quản và điều hành toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

4.2.4. Bên B phải thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền quy định tại Điều 2 hợp đồng này cho Bên A;

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu giữa các bên có xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải trên cơ sở thiện chí và hợp tác giữa các bên.

– Nếu việc thương lượng không đạt kết quả thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua Toà án hoặc Trọng tài thương mại.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh mà chưa được quy định trong Hợp đồng này thì các bên có thể cùng nhau thoả thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng. Mọi sự thay đổi đều phải thể hiện bằng văn bản, có xác nhận của hai bên.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …………………… và chấm dứt khi các bên đã hoàn tất toàn bộ mọi nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Các bên có nghĩa vụ tôn trọng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng và cùng nhau thực hiện nội dung hợp đồng này trên cơ sở thiện chí và hợp tác.

Hợp đồng được lập thành ……..  bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ    bản.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Dịch vụ soạn hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

6. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ soạn hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chi phí dịch vụ soạn hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ ký kết hợp đồng hay không?

 • ACC nhắm đến sự nhanh chóng, tránh phát sinh. ACC sẽ lên lịch ký kết hợp đồng, tư vấn và giải thích các điều khoản quan trọng, thắc mắc của các bên.

Có đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục sau khi có hợp đồng cho thê hay không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiệc ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục tiếp theo sau khi ký kết hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

Thủ Tục Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Quy Trình Các Bước Làm Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Vốn Đầu Tư Của Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Tên Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Thay Đổi Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật Mới Nhất

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp Tư Nhân Cập Nhật 2020

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận